SFS 2014:104 Förordning om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

140104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:69) om
försöksverksamhet med ökad undervisningstid i
svenska eller svenska som andraspråk för
nyanlända elever i grundskolan;

utfärdad den 27 februari 2014.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2013:69) om försöksverksam-

het med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för ny-
anlända elever i grundskolan ska ha följande lydelse.

7 §

Statsbidrag betalas ut med ett belopp om lägst 3 000 kronor och högst

7 000 kronor per termin och nyanländ elev som deltar i undervisning enligt
4 §.

Bidrag för höstterminen lämnas för varje nyanländ elev som går i huvud-

mannens grundskola den 15 september och som deltar i undervisning enligt
4 §. Bidrag för vårterminen lämnas för varje nyanländ elev som går i huvud-
mannens grundskola den 15 februari och som deltar i undervisning enligt 4 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014

och tillämpas på utbildning

från och med höstterminen 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:104

Utkom från trycket
den 11 mars 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014