SFS 2014:105 Lag om insyn i finansiering av partier

140105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om insyn i finansiering av partier;

utfärdad den 6 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Syftet med lagen

1 §

Syftet med lagen är att trygga allmänhetens insyn i hur partier finansie-

rar sin politiska verksamhet och hur valkandidater finansierar sina person-
valskampanjer.

Tröskelvärde

2 §

Med tröskelvärde avses i denna lag hälften av det prisbasbelopp enligt

2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid utgången av det
räkenskapsår eller kalenderår som avses i 5 §.

Tillämpningsområde

3 §

Lagen gäller för partier som

1. deltar i val till riksdagen eller Europaparlamentet,
2. har mandat i riksdagen eller Europaparlamentet, eller
3. annars får stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska

partier.

Redovisning av intäkter

4 §

Ett parti ska redovisa till Kammarkollegiet hur det har finansierat sin

politiska verksamhet. Av redovisningen ska det tydligt framgå vilka medel
som har kommit verksamheten till godo och varifrån medlen kommer (in-
täktsredovisning).

Intäktsredovisningen ska avse partiets verksamhet på central nivå.
Om någon efter ett personval har utsetts till ledamot eller ersättare för en

ledamot av riksdagen eller Europaparlamentet, ska partiets intäktsredovisning
avse även ledamotens eller ersättarens personvalskampanj.

5 §

En intäktsredovisning ska avse räkenskapsår om partiet är bokförings-

skyldigt enligt bokföringslagen (1999:1078). I annat fall ska redovisningen
avse kalenderår.

1 Prop. 2013/14:70, bet. 2013/14:KU35, rskr. 2013/14:163.

SFS 2014:105

Utkom från trycket
den 18 mars 2014

background image

2

SFS 2014:105

6 §

En intäktsredovisning ska innehålla uppgifter om storleken av

1. stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier,
2. stöd enligt lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och par-

tigruppernas arbete i riksdagen,

3. stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvin-

noorganisationer till en kvinnoorganisation inom partiet,

4. medlemsavgifter,
5. intäkter från försäljningar, lotterier, insamlingar och liknande verksam-

heter,

6. bidrag från andra delar av partiets organisation, inbegripet sidoorganisa-

tioner,

7. bidrag från privatpersoner,
8. bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslut-

ningar samt från stiftelser och fonder, och

9. anonyma bidrag.
Första stycket gäller även för intäkter i en verksamhet som bedrivs i bolag

eller i någon annan verksamhetsform, om partiet har ett bestämmande infly-
tande över verksamheten. Detsamma gäller för intäkter i en stiftelse som är
knuten till partiet.

Som bidrag enligt första stycket 6�9 räknas prestationer i form av pengar,

varor, tjänster och annat som har tagits emot helt eller delvis utan någon mot-
prestation med undantag för sedvanligt frivilligt arbete och sedvanliga gratis-
tjänster. Ett bidrag som inte har lämnats i pengar ska redovisas till sitt verk-
liga värde.

7 §

För bidrag från enskilda som avses i 6 § första stycket 7 och 8 och som

överstiger tröskelvärdet ska uppgift om bidragsgivarens identitet, vilket
bidrag som har lämnats och bidragets storlek anges särskilt i intäktsredovis-
ningen. Detsamma gäller om summan av flera bidrag från samma bidrags-
givare överstiger tröskelvärdet under den period som intäktsredovisningen
avser.

För anonyma bidrag ska uppgift om vilket bidrag som har lämnats och

bidragets storlek anges särskilt i intäktsredovisningen. Dessutom ska uppgift
om det totala antalet sådana bidrag anges.

8 §

En intäktsredovisning ska i fråga om personvalskampanjer innehålla

uppgifter om storleken av intäkter som avses i 6 § första stycket 5�9. För
bidrag till en personvalskampanj tillämpas också 7 §.

9 §

En intäktsredovisning ska granskas av partiets revisor om partiet enligt

stadgarna eller revisionslagen (1999:1079) är skyldigt att utse en revisor.

Granskningen ska avse frågan om huruvida intäktsredovisningen har upp-

rättats i enlighet med 4�8 §§. Granskningen ska vara så ingående och omfat-
tande som god revisionssed kräver.

Revisorn ska lämna ett skriftligt yttrande över granskningen. Yttrandet ska

fogas till intäktsredovisningen.

10 §

En intäktsredovisning ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast

den 1 juli året efter det räkenskapsår eller kalenderår som redovisningen
avser.

background image

3

SFS 2014:105

Någon intäktsredovisning behöver dock inte ges in om summan av de

belopp som ska redovisas enligt 6 och 8 §§ understiger tröskelvärdet, efter att
avdrag har gjorts för stöd som avses i 6 § första stycket 1�3. Partiet ska i
sådant fall i stället göra en anmälan om detta till Kammarkollegiet.

11 §

En intäktsredovisning eller en anmälan enligt 10 § andra stycket ska

skrivas under av den som är behörig företrädare för partiet på central nivå.

Om en handling som avses i första stycket upprättas elektroniskt, ska den

undertecknas med en avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832)
om kvalificerade elektroniska signaturer.

Offentliggörande

12 §

Kammarkollegiet ska göra intäktsredovisningarna samt anmälningar

enligt 10 § andra stycket tillgängliga för allmänheten på sin webbplats. Myn-
digheten ska där också publicera uppgifter om vilka partier som inte har läm-
nat en intäktsredovisning eller gjort en anmälan.

Första stycket gäller dock inte för uppgifter om en bidragsgivares identitet

som avses i 7 § första stycket, om bidragsgivaren är en fysisk person.

Tillsyn

13 §

Kammarkollegiet utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som

har meddelats i anslutning till lagen följs.

14 §

Kammarkollegiet får besluta de förelägganden som behövs för till-

synen och för att partierna ska fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Förseningsavgift

15 §

En förseningsavgift på 10 000 kronor ska tas ut av ett parti som är

skyldigt att ge in en intäktsredovisning enligt denna lag eller göra en anmälan
som avses i 10 § andra stycket, om redovisningen eller anmälan inte har kom-
mit in till Kammarkollegiet inom föreskriven tid.

Kammarkollegiet får besluta att sätta ned eller avstå från att ta ut en förse-

ningsavgift om det finns synnerliga skäl för det.

16 §

Förseningsavgiften ska tillfalla staten.

17 §

Kammarkollegiet prövar frågor om förseningsavgift.

Särskild avgift

18 §

Om en anmälan från någon enskild eller andra omständigheter ger sär-

skild anledning att anta att en intäktsredovisning är felaktig, ska Kammarkol-
legiet granska innehållet i intäktsredovisningen.

Kammarkollegiet ska under samma förutsättningar utreda om en intäkts-

redovisning rätteligen borde ha getts in i stället för en anmälan som har gjorts
enligt 10 § andra stycket.

background image

4

SFS 2014:105

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

19 §

En särskild avgift ska tas ut av ett parti om en utredning enligt 18 §

visar att partiet

1. har utelämnat intäkter eller redovisat intäkter med för lågt belopp, eller
2. inte har fullgjort uppgiftsskyldigheten enligt 7 § på ett korrekt sätt.
En särskild avgift ska tas ut
1. i fall som avses i första stycket 1: med ett belopp som motsvarar de fel-

aktigt redovisade intäkterna, dock högst 100 000 kronor, och

2. i fall som avses i första stycket 2: med ett belopp om 20 000 kronor.
Kammarkollegiet får besluta att sätta ned eller avstå från att ta ut en sär-

skild avgift om det finns synnerliga skäl för det.

20 §

Den särskilda avgiften ska tillfalla staten.

21 §

Kammarkollegiet prövar frågor om särskild avgift.

Behandling av personuppgifter

22 §

Kammarkollegiet får behandla personuppgifter som avses i 13 § per-

sonuppgiftslagen (1998:204), om uppgifterna har lämnats i en intäktsredovis-
ning eller annars är nödvändiga för att Kammarkollegiet ska kunna fullgöra
sina skyldigheter enligt denna lag.

�verklagande

23 §

Beslut om föreläggande enligt 14 §, förseningsavgift enligt 15 § och

särskild avgift enligt 19 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas första gången i

fråga om intäktsredovisning för kalenderåret 2014 eller det räkenskapsår som
inleds närmast efter den 31 december 2013.

2. För intäktsredovisning som avser kalenderåret 2014 eller det räken-

skapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 gäller redovisnings-
skyldigheten enligt 6�8 §§ dock endast i fråga om intäkter som har kommit
den politiska verksamheten till godo efter utgången av mars 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)