SFS 2014:106 Lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

140106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EMJIIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EMJIIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EMJIIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EMJIIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EMJIIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:EMJIIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:EMJIIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EMJIIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EMJIIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EMJIIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EMJIIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EMJIIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:EMJIIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EMJIIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1972:625) om statligt st�d till <br/>politiska partier;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 mars 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 och 14 �� lagen (1972:625) om</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">statligt st�d till politiska partier</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:352px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Till politiskt parti som deltagit i val till riksdagen utg�r statligt st�d</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Som ytterligare f�ruts�ttningar f�r ett �rligt st�d enligt denna lag g�ller att<br/>1. partiet under det r�kenskaps�r som avslutats n�rmast f�re ans�kan om</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">st�d inte har tagit emot n�got anonymt bidrag i den mening som avses i 6 �<br/>f�rsta stycket 9 lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier och </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den som f�r partiet efter ett personval har utsetts till ledamot eller ers�t-</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">tare f�r ledamot av riksdagen eller Europaparlamentet inte under det r�ken-<br/>skaps�r som avslutats n�rmast f�re ans�kan om st�d har tagit emot n�got<br/>s�dant anonymt bidrag till sin personvalskampanj.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">St�dformerna �r partist�d och kanslist�d.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:559px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kan om st�d enligt denna lag g�rs skriftligen varje �r hos Parti-</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">bidragsn�mnden. Ans�kan b�r g�ras f�re utg�ngen av oktober.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Till ans�kan ska bifogas partiets �rsredovisning f�r det senast avslutade</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">r�kenskaps�ret. R�kenskaperna ska ha granskats av en auktoriserad eller god-<br/>k�nd revisor. Granskningen ska vara s� ing�ende och omfattande som god<br/>revisionssed kr�ver. Till ans�kan ska vidare bifogas en f�rs�kran av partiet<br/>om att det och de som f�r partiet efter personval har utsetts till ledam�ter eller<br/>ers�ttare f�r ledam�ter av riksdagen eller Europaparlamentet inte under det<br/>r�kenskaps�r som avslutats n�rmast f�re ans�kan om st�d har tagit emot<br/>n�got anonymt bidrag i den mening som avses i 6 � f�rsta stycket 9 lagen<br/>(2014:105) om insyn i finansiering av partier. St�d f�r inte beviljas om ans�-<br/>kan brister i de avseenden som nu sagts.</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Partist�d och kanslist�d betalas s�vitt m�jligt ut samtidigt. Utbetalningarna</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">g�rs av Riksdagsf�rvaltningen kvartalsvis med en fj�rdedel varje g�ng. F�rsta<br/>utbetalningen g�rs inom en m�nad efter det att ans�kan har gjorts. Utbetal-<br/>ningarna sker till respektive partis riksorganisation. P� beg�ran av partiet kan<br/>dock kanslist�det eller del d�rav betalas till riksdagsgruppens kansli.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Bet. 2013/14:KU35, rskr. 2013/14:163.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1987:876.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2002:70.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:106</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 mars 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:106</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2014 och till�mpas f�rsta g�ngen p�</p> <p style="position:absolute;top:87px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ans�kningar till Partibidragsn�mnden som avser st�d�ret som inleds den 15<br/>oktober 2015. Anonyma bidrag som har l�mnats f�re den 1 april 2014 omfat-<br/>tas inte av de nya best�mmelserna. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Katrin Hollunger W�gnert<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1972:625) om statligt st�d till
politiska partier;

utf�rdad den 6 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 och 14 �� lagen (1972:625) om

statligt st�d till politiska partier

2 ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Till politiskt parti som deltagit i val till riksdagen utg�r statligt st�d

enligt denna lag.

Som ytterligare f�ruts�ttningar f�r ett �rligt st�d enligt denna lag g�ller att
1. partiet under det r�kenskaps�r som avslutats n�rmast f�re ans�kan om

st�d inte har tagit emot n�got anonymt bidrag i den mening som avses i 6 �
f�rsta stycket 9 lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier och

2. den som f�r partiet efter ett personval har utsetts till ledamot eller ers�t-

tare f�r ledamot av riksdagen eller Europaparlamentet inte under det r�ken-
skaps�r som avslutats n�rmast f�re ans�kan om st�d har tagit emot n�got
s�dant anonymt bidrag till sin personvalskampanj.

St�dformerna �r partist�d och kanslist�d.

14 �

3

Ans�kan om st�d enligt denna lag g�rs skriftligen varje �r hos Parti-

bidragsn�mnden. Ans�kan b�r g�ras f�re utg�ngen av oktober.

Till ans�kan ska bifogas partiets �rsredovisning f�r det senast avslutade

r�kenskaps�ret. R�kenskaperna ska ha granskats av en auktoriserad eller god-
k�nd revisor. Granskningen ska vara s� ing�ende och omfattande som god
revisionssed kr�ver. Till ans�kan ska vidare bifogas en f�rs�kran av partiet
om att det och de som f�r partiet efter personval har utsetts till ledam�ter eller
ers�ttare f�r ledam�ter av riksdagen eller Europaparlamentet inte under det
r�kenskaps�r som avslutats n�rmast f�re ans�kan om st�d har tagit emot
n�got anonymt bidrag i den mening som avses i 6 � f�rsta stycket 9 lagen
(2014:105) om insyn i finansiering av partier. St�d f�r inte beviljas om ans�-
kan brister i de avseenden som nu sagts.

Partist�d och kanslist�d betalas s�vitt m�jligt ut samtidigt. Utbetalningarna

g�rs av Riksdagsf�rvaltningen kvartalsvis med en fj�rdedel varje g�ng. F�rsta
utbetalningen g�rs inom en m�nad efter det att ans�kan har gjorts. Utbetal-
ningarna sker till respektive partis riksorganisation. P� beg�ran av partiet kan
dock kanslist�det eller del d�rav betalas till riksdagsgruppens kansli.

1 Bet. 2013/14:KU35, rskr. 2013/14:163.

2 Lagen omtryckt 1987:876.

3 Senaste lydelse 2002:70.

SFS 2014:106

Utkom fr�n trycket
den 18 mars 2014

background image

2

SFS 2014:106

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2014 och till�mpas f�rsta g�ngen p�

ans�kningar till Partibidragsn�mnden som avser st�d�ret som inleds den 15
oktober 2015. Anonyma bidrag som har l�mnats f�re den 1 april 2014 omfat-
tas inte av de nya best�mmelserna.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger W�gnert
(Justitiedepartementet)

;