SFS 2014:106 Lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

140106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till
politiska partier;

utfärdad den 6 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 14 §§ lagen (1972:625) om

statligt stöd till politiska partier

2 ska ha följande lydelse.

1 §

Till politiskt parti som deltagit i val till riksdagen utgår statligt stöd

enligt denna lag.

Som ytterligare förutsättningar för ett årligt stöd enligt denna lag gäller att
1. partiet under det räkenskapsår som avslutats närmast före ansökan om

stöd inte har tagit emot något anonymt bidrag i den mening som avses i 6 §
första stycket 9 lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier och

2. den som för partiet efter ett personval har utsetts till ledamot eller ersät-

tare för ledamot av riksdagen eller Europaparlamentet inte under det räken-
skapsår som avslutats närmast före ansökan om stöd har tagit emot något
sådant anonymt bidrag till sin personvalskampanj.

Stödformerna är partistöd och kanslistöd.

14 §

3

Ansökan om stöd enligt denna lag görs skriftligen varje år hos Parti-

bidragsnämnden. Ansökan bör göras före utgången av oktober.

Till ansökan ska bifogas partiets årsredovisning för det senast avslutade

räkenskapsåret. Räkenskaperna ska ha granskats av en auktoriserad eller god-
känd revisor. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god
revisionssed kräver. Till ansökan ska vidare bifogas en försäkran av partiet
om att det och de som för partiet efter personval har utsetts till ledamöter eller
ersättare för ledamöter av riksdagen eller Europaparlamentet inte under det
räkenskapsår som avslutats närmast före ansökan om stöd har tagit emot
något anonymt bidrag i den mening som avses i 6 § första stycket 9 lagen
(2014:105) om insyn i finansiering av partier. Stöd får inte beviljas om ansö-
kan brister i de avseenden som nu sagts.

Partistöd och kanslistöd betalas såvitt möjligt ut samtidigt. Utbetalningarna

görs av Riksdagsförvaltningen kvartalsvis med en fjärdedel varje gång. Första
utbetalningen görs inom en månad efter det att ansökan har gjorts. Utbetal-
ningarna sker till respektive partis riksorganisation. På begäran av partiet kan
dock kanslistödet eller del därav betalas till riksdagsgruppens kansli.

1 Bet. 2013/14:KU35, rskr. 2013/14:163.

2 Lagen omtryckt 1987:876.

3 Senaste lydelse 2002:70.

SFS 2014:106

Utkom från trycket
den 18 mars 2014

background image

2

SFS 2014:106

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas första gången på

ansökningar till Partibidragsnämnden som avser stödåret som inleds den 15
oktober 2015. Anonyma bidrag som har lämnats före den 1 april 2014 omfat-
tas inte av de nya bestämmelserna.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)