SFS 2014:107 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

140107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud
vid idrottsarrangemang;

utfärdad den 6 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2005:321) om tillträdes-

förbud vid idrottsarrangemang ska ha följande lydelse.

3 §

Tillträdesförbud ska gälla för en viss tid, högst tre år.

Tillträdesförbudet börjar gälla omedelbart, om inte annat bestäms.
Ett tillträdesförbud får förlängas med högst ett år i taget, om förutsättning-

arna i 2 § är uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:68, bet. 2013/14:JuU21, rskr. 2013/14:161.

SFS 2014:107

Utkom från trycket
den 18 mars 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014