SFS 2014:108 Förordning om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

140108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till ideella organisationer inom
kulturmiljöområdet;

utfärdad den 20 februari 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till ideella orga-

nisationer som verkar inom kulturmiljöområdet.

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

�ndamålet med statsbidraget

2 §

�ndamålet med statsbidraget är att stödja ideella organisationer som

bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kultur-
miljön och som främjar att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används
och utvecklas.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en ideell organisation

som verkar inom kulturmiljöområdet och som

1. är självständig,
2. är demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet respekterar demokratins

idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,

3. har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag,
4. bedriver verksamhet av nationellt intresse, och
5. i fråga om medlemskap är öppen för alla eller är en sammanslutning av

organisationer som har enskilda medlemmar.

Statsbidrag får även lämnas till en stiftelse som inte uppfyller de villkor

som anges i första stycket 2 och 5. Stiftelsen ska dock vara öppen för insyn.
Bidrag får inte lämnas till en statlig eller kommunal stiftelse.

4 §

Statsbidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för

svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i lik-
vidation eller försatt i konkurs.

SFS 2014:108

Utkom från trycket
den 18 mars 2014

background image

2

SFS 2014:108

Former för statsbidraget

5 §

Statsbidrag får lämnas i form av organisationsbidrag och etablerings-

bidrag.

För etableringsbidrag krävs inte att organisationen uppfyller det villkor

som anges i 3 § första stycket 3.

Vid fördelning av statsbidrag ska hänsyn tas till om verksamheten har

beviljats annat statligt stöd.

�rendenas handläggning

6 §

Riksantikvarieämbetet prövar frågor om statsbidrag enligt denna förord-

ning.

7 §

En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Riksantikva-

rieämbetet.

8 §

Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av

beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 9 § anges.

Redovisning

9 §

Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska till Riks-

antikvarieämbetet redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har
uppnåtts.

�&terbetalning och återkrav

10 §

Riksantikvarieämbetet får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare

inte ska betalas ut, om det kan antas att statsbidraget har beviljats på grund av
felaktiga uppgifter.

11 §

Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses

i 9 §, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

12 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 11 §, ska Riksantikvarie-

ämbetet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

13 §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 12 § inte betalas i rätt

tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

14 §

Om det finns särskilda skäl, får Riksantikvarieämbetet helt eller delvis

efterge ett krav på återbetalning enligt 12 § eller ett krav på ränta enligt 13 §.

background image

3

SFS 2014:108

Bemyndigande

15 §

Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

�verklagande

16 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § får
dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014