SFS 2014:109 Förordning om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

140109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1278) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård;

utfärdad den 6 mars 2014.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1991:1278) om kommunernas

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska ha följande lydelse.

4 §

1

Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behöver

den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och
sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso-
och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat
överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år
2014, lämnas med

a) 4 513 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård,
b) 3 256 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och
c) 3 828 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.
Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för

vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta belopp. I
fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst 3 256 kro-
nor för varje vårddygn.

För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av

ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landsting-
ets kostnader för vården.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014. Den nya bestämmelsen

ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2014.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som av-

ser tidigare år.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:998.

SFS 2014:109

Utkom från trycket
den 18 mars 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014