SFS 2014:110 Förordning om en upplysningstjänst för konsumenter

140110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om en upplysningstjänst för konsumenter;

utfärdad den 20 februari 2014.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Konsumentverket ska i samverkan med informationsansvariga myndig-

heter ansvara för att tillhandahålla och samordna en upplysningstjänst med
opartisk information och vägledning till konsumenter.

Informationsansvariga myndigheter är Allmänna reklamationsnämnden,

Boverket, Energimarknadsinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen,
Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Livs-
medelsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Post- och telestyrel-
sen och Statens energimyndighet.

De informationsansvariga myndigheterna ska bidra till upplysningstjänsten

utifrån varje myndighets verksamhetsområde.

2 §

Konsumentverket och de informationsansvariga myndigheterna ska

eftersträva samverkan med andra aktörer som förmedlar opartisk konsument-
information, såsom andra relevanta myndigheter, kommunerna och de konsu-
mentbyråer som finns för finans-, försäkrings-, energi- och telekommarkna-
derna.

3 §

Upplysningstjänsten ska omfatta information och vägledning om konsu-

menters rättigheter och skyldigheter. Upplysningstjänsten ska också omfatta
information som syftar till att underlätta för konsumenter att göra väl avvägda
val. Där ingår även information om miljömässigt hållbar konsumtion relate-
rad till generationsmålet för miljöarbetet och miljökvalitetsmålen, liksom när
så bedöms lämpligt information om andra hållbarhetsaspekter.

4 §

Upplysningstjänsten ska vara tillgänglig via telefon, e-post och internet.

Konsumenterna ska kunna nå upplysningstjänsten via en gemensam ingång
för varje kommunikationsmedel.

Den information som tillhandahålls via internet ska i möjligaste mån vara

utformad på ett enhetligt sätt.

5 §

Det ska finnas ett råd för samordning av upplysningstjänsten. Rådet ska

sammanträda minst två gånger om året. Myndighetschefen vid Konsument-
verket ska vara ordförande i rådet. Regeringen utser övriga ledamöter i rådet
för en bestämd tid.

SFS 2014:110

Utkom från trycket
den 18 mars 2014

background image

2

SFS 2014:110

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)