SFS 2014:111 Förordning om upphävande av förordningen (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap

140111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2010:84) om
statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat
mentorskap;

utfärdad den 6 mars 2014.

Regeringen föreskriver att förordningen (2010:84) om statsbidrag för verk-

samheter med yrkesinriktat mentorskap ska upphöra att gälla vid utgången av
april 2014.

1. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för bidrag som har bevil-

jats före den 1 januari 2013.

2. Det som i den upphävda förordningen anges om Ungdomsstyrelsen ska i

stället gälla för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2014:111

Utkom från trycket
den 18 mars 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014