SFS 2014:113 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

140113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning om
ändring i förordningen (2010:185) med instruktion
för Trafikverket;

utfärdad den 6 mars 2014.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2010:185) med instruktion för

Trafikverket ska ha följande lydelse.

4 §

1

Trafikverket ska

1. årligen till regeringen redovisa produktiviteten för drift-, underhålls- och

byggåtgärder inom det egna ansvarsområdet,

2. årligen följa upp och till regeringen redovisa genomförda åtgärder i den

nationella planen för transportinfrastruktur samt i länsplaner för regional
transportinfrastruktur i de delar verket ansvarar för genomförandet,

3. årligen bistå Trafikanalys i dess uppgift att till regeringen redovisa en

uppföljning av de transportpolitiska målen,

4. årligen till regeringen rapportera kostnad per identifierad avgiftsbelagd

passage som nyckeltal för vägavgiftssystem,

5. bistå Trafikanalys när det gäller användningen av databaser och analys-

verktyg,

6. när det gäller det transeuropeiska transportnätet TEN-T och Fonden för

ett sammanlänkat Europa (FSE)

a) ansvara för Sveriges del i förvaltningen av det tekniska informations-

systemet för det transeuropeiska transportnätet (TENtec),

b) bistå regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av

bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som beviljats bidrag,

c) bistå regeringen i arbetet gällande de europeiska korridorer som anges i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11
december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet

2,

7. årligen rapportera hur kraven på försäkringar för ett fartyg och dess drift

och utbildningsplatser ombord enligt förordningen (2001:770) om sjöfarts-
stöd uppfyllts, och

8. vartannat år genomföra och till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska
infrastrukturer inom transportsektorn enligt rådets direktiv 2008/114/EG av
den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk
kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna.

1 Senaste lydelse 2012:793.

2 EUT L 348, 11.12.2013, s. 1 (Celex 32013R1315).

SFS 2014:113

Utkom från trycket
den 18 mars 2014

background image

2

SFS 2014:113

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)