SFS 2014:118 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

140118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län;

utfärdad den 13 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om

regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om läns-

planer för regional transportinfrastruktur i Jönköpings, Gotlands, Skåne, Hal-
lands, Västra Götalands, �rebro och Gävleborgs län.

3 §

2

Denna lag gäller för Jönköpings läns landsting, Skåne läns landsting,

Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, �rebro läns lands-
ting och Gävleborgs läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för
8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5�10 §§ gäller i
sådant fall kommunen.

4 §

3

De landsting som avses i denna lag får besluta att landstingsfullmäktige

och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och region-
styrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrel-

sen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som
sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäl-
ler i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteck-

ningen landstingsfullmäktige användas vid val i Jönköpings läns landsting,
Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns lands-
ting, �rebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting. Vid val i Gotlands
kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Prop. 2013/14:46, bet. 2013/14:KU30, rskr. 2013/13:158.

2 Senaste lydelse 2011:1193.

3 Senaste lydelse 2011:1193.

SFS 2014:118

Utkom från trycket
den 25 mars 2014

background image

2

SFS 2014:118

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)