SFS 2014:122 Förordning om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

140122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:70) om
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare;

utfärdad den 13 mars 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:70) om statsbidrag

till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

dels att 3, 4, 7, 8 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande

lydelse.

3 §

1

Med förstelärare avses i denna förordning en lärare som

1. är legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen
eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,

2. genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete

med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsen-
det,

3. har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och

ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och

4. även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för

undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Med legitimerad lärare enligt första stycket 1 jämställs lärare utan legitima-

tion som bedriver undervisning med stöd av 2 kap. 17 § första stycket 1 och
andra stycket skollagen.

4 §

2

Med lektor avses i denna förordning en lärare som

1. är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller en-
ligt 27 kap. 4 § skollagen,

2. har avlagt en sådan examen på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskole-

förordningen (1993:100) som avses i 5 § eller en motsvarande utländsk exa-
men, och

3. under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet har visat

pedagogisk skicklighet.

1 Senaste lydelse 2013:832.

2 Senaste lydelse 2013:832.

SFS 2014:122

Utkom från trycket
den 25 mars 2014

background image

2

SFS 2014:122

Med legitimerad lärare enligt första stycket 1 jämställs lärare utan legitima-

tion som bedriver undervisning med stöd av 2 kap. 17 § första stycket 1 och
andra stycket skollagen.

En lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte

uppfylla villkoret i första stycket 3.

7 §

3

Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som vid anställningen av en

lärare har utsett denne till förstelärare under förutsättning att läraren, när
denne utsågs till förstelärare, fick en lön som översteg medianlönen för
samma kategori lärare hos huvudmannen med minst 5 000 kronor per månad.

För en lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen när läraren

utsågs till förstelärare gäller, i stället för vad som följer av första stycket, att
statsbidrag får betalas ut till huvudmannen om den lön som läraren fick när
läraren utsågs till förstelärare innebar en löneökning om minst 5 000 kronor
per månad.

8 §

4

Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som vid anställningen av en

lärare har utsett denne till lektor under förutsättning att läraren, när denne ut-
sågs till lektor, fick en lön som översteg medianlönen för samma kategori
lärare hos huvudmannen med minst 10 000 kronor per månad.

För en lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen när läraren

utsågs till lektor gäller, i stället för vad som följer av första stycket, att statsbi-
drag får betalas ut till huvudmannen om den lön som läraren fick när läraren
utsågs till lektor innebar en löneökning om minst 10 000 kronor per månad.

8 a §

Om flera lärare som sedan tidigare var anställda hos samma huvud-

man har utsetts till förstelärare eller lektorer och huvudmannen har ansökt om
statsbidrag för dessa, gäller i stället för 7 § andra stycket och 8 § andra
stycket, att statsbidrag får betalas ut för dessa lärare under förutsättning att
den sammantagna löneökningen per månad för dessa, när de utsågs till förste-
lärare eller lektorer, uppgår till minst summan av beloppen 5 000 kronor per
månad för varje förstelärare och 10 000 kronor per månad för varje lektor.

25 §

En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning

är återbetalningsskyldig om

1. huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än som följer av

denna förordning,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter

eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp,

3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller

4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 27 §.
Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Statens

skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns
särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

3 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

3

SFS 2014:122

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2014 och tillämpas första

gången i fråga om statsbidrag som avser bidragsåret 2014/15.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014