SFS 2014:123 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

140123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet;

utfärdad den 13 mars 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:824) med instruk-

tion för Kammarkollegiet

1

dels att 6 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,
dels att nuvarande 11 § ska betecknas 7 a §,
dels att 4, 7 och 8 a §§ samt den nya 7 a § ska ha följande lydelse.

4 §

Myndigheten ska besluta om ersättning enligt

1. lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,
2. förordningen (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada

som ådragits utom riket,

3. förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev

i viss gymnasieskolutbildning,

4. den upphävda förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell

skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m., och

5. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa

arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Myndigheten får av allmänna medel bevilja skälig ersättning för inställel-

sekostnader till den som kan lämna upplysningar i ett sådant ärende hos myn-
digheten.

7 §

Efter överenskommelse kan myndigheten för statliga myndigheter och

stiftelser med statlig anknytning tillhandahålla

1. ekonomiska, juridiska och administrativa tjänster,
2. fordringsbevakning,
3. ett internt statligt riskfinansieringssystem, och
4. metoder för riskhantering och övrigt biträde i myndigheternas risk-

hantering.

Myndigheten kan efter överenskommelse tillhandahålla kapitalförvaltning,

inklusive redovisning och andra administrativa tjänster, för myndigheter, stif-
telser eller fonder inom det statliga eller kyrkliga området.

Regeringen får i ett enskilt fall besluta att myndigheten får tillhandahålla

tjänster enligt andra stycket för andra organisationer.

1 Senaste lydelse av 6 a § 2010:1870.

SFS 2014:123

Utkom från trycket
den 25 mars 2014

background image

2

SFS 2014:123

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

7 a §

2

Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt

1. Fideikommissnämnden,
2. Statens skaderegleringsnämnd,
3. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
4. Statens överklagandenämnd,
5. Resegarantinämnden,
6. Arvsfondsdelegationen,
7. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, och
8. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar.
Myndigheten utför även efter överenskommelse uppgifter åt
1. Alkoholsortimentsnämnden,
2. Kärnavfallsfonden,
3. Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut,
4. Nämnden mot diskriminering, och
5. Stiftelsen för Kungafonden Med folket för fosterlandet.

8 a §

3

Myndigheten ska ansvara för att upphandla samordnade ramavtal

som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom området informations-
teknik gäller ansvaret den offentliga förvaltningen.

Myndigheten ska verka för att bästa möjliga villkor skapas för myndig-

heternas anskaffning av varor och tjänster. Inom området informationsteknik
ska myndigheten särskilt beakta förvaltningsgemensamma standarder samt
intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse av tidigare 11 § 2011:583.

3 Senaste lydelse 2010:1870.