SFS 2014:124 Förordning om ändring i förordningen (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

140124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:830) med
instruktion för Skiljenämnden i vissa
trygghetsfrågor;

utfärdad den 13 mars 2014.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:830) med instruktion för

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor ska ha följande lydelse.

1 §

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor har till uppgift att pröva frågor

om tvister om tillämpningen av avtalet den 31 januari 1986 om ersättning vid
personskada (PSA). Skiljenämnden prövar också överklaganden av beslut av
Kammarkollegiet enligt

1. lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,
2. förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev

i viss gymnasieskolutbildning,

3. den upphävda förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell

skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m., och

4. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa

arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Nämnden prövar även andra frågor i den utsträckning det framgår av avtal,

andra författningar eller beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2014:124

Utkom från trycket
den 25 mars 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014