SFS 2014:126 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

140126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 20 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2000:343) om inter-

nationellt polisiärt samarbete

dels att nuvarande 22 och 23 §§ ska betecknas 24 och 25 §§,
dels att 2 och 20 §§ samt den nya 25 § ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 22 och 23 §§ ska sättas närmast före de nya

24 och 25 §§,

dels att det i lagen ska införas nya bestämmelser, 22 och 23 §§, samt när-

mast före 22 § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det ska införas en ny rubrik närmast efter den nya 23 § som ska

lyda ⬝Gemensamma bestämmelser för Prümrådsbeslutet och CBE-direk-
tivet⬝.

2 §

3

I denna lag avses med

� utländska tjänstemän: utländska polismän och andra utländska tjänste-

män som har anmälts vara behöriga att utföra sådant gränsöverskridande
arbete som avses i artikel 40 och 41 i konventionen om tillämpning av
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen),

� förföljande tjänstemän: utländska tjänstemän som förföljer en person på

svenskt territorium enligt denna lag,

� svenska tjänstemän: svenska polismän, tulltjänstemän eller kustbevak-

ningstjänstemän när de enligt lag eller annan författning har polisiära befo-
genheter,

� �resundsförbindelsen: den fasta förbindelsen över �resund som den

definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket
Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt sam-
arbete i �resundsregionen,

� Prümrådsbeslutet: rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett

fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism
och gränsöverskridande brottslighet,

� referensuppgifter: registeruppgifter som inte röjer identiteten på en per-

son, antingen i form av en sifferbeteckning och ett fingeravtryck eller en sif-

1 Prop. 2013/14:65, bet. 2013/14:JuU9, rskr. 2013/14:180.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om
underlättande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelate-
rade brott (EUT L 288, 5.11.2011, s. 1, Celex 32011L0082).

3 Senaste lydelse 2011:904.

SFS 2014:126

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:126

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

ferbeteckning och en DNA-profil från den icke-kodifierande delen av perso-
nens DNA, och

� CBE-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av

den 25 oktober 2011 om underlättande av ett gränsöverskridande informa-
tionsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

4.

20 §

5

I lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om möj-

lighet att medge ett utländskt kontaktställe direktåtkomst enligt Prümrådsbe-
slutet till uppgifter i vägtrafikregistret.

Informationsutbyte enligt CBE-direktivet

22 §

I lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om möj-

lighet att medge ett utländskt kontaktställe direktåtkomst enligt CBE-direk-
tivet till uppgifter i vägtrafikregistret.

23 §

I syfte att utreda ett sådant trafiksäkerhetsrelaterat brott som omfattas

av artikel 2 i CBE-direktivet får det svenska kontaktstället i enskilda fall
genom direktåtkomst söka uppgifter i en annan stats fordonsregister. Uppgif-
ter får behandlas endast i den utsträckning den andra staten tillåter det och om
behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten i det svenska vägtrafik-
registret. Vid sökning får endast ett fordons fullständiga registreringsnummer
användas som sökbegrepp.

25 §

6

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

ytterligare föreskrifter om

1. samarbete enligt Prümrådsbeslutet när det gäller behandling av person-

uppgifter samt bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga
olyckor, och

2. informationsutbyte enligt CBE-direktivet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

4 EUT L 288, 5.11.2011, s. 1 (Celex 32011L0082).

5 Senaste lydelse 2011:904.

6 Senaste lydelse av tidigare 23 § 2011:904.