SFS 2014:127 Förordning om ändring i förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete

140127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:705) om
internationellt polisiärt samarbete;

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2010:705) om internatio-

nellt polisiärt samarbete ska införas ett nytt kapitel, 4 kap., av följande
lydelse.

4 kap. Informationsutbyte enligt CBE-direktivet

Utbyte av fordonsuppgifter

1 §

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av

den 25 oktober 2011 om underlättande av ett gränsöverskridande informa-
tionsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

2 (CBE-direktivet) ska det

svenska kontaktstället bistå den egna myndigheten och polismyndigheter med
att söka uppgifter i utländska fordonsregister enligt de förutsättningar som
anges i 23 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

2 §

Det svenska kontaktstället ska föra en förteckning över de tjänstemän

vid myndigheten som är behöriga att göra sökningar enligt 23 § lagen
(2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

Gallring, spärrning och särskild upplysning

3 §

Bestämmelserna om gallring, spärrning och särskild upplysning i 3 kap.

5�7 §§ ska tillämpas även på personuppgifter som har översänts från en annan
stat enligt CBE-direktivet.

Registreringsskyldighet

4 §

Vid översändande och mottagande av uppgifter enligt 23 § lagen

(2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska det svenska kontaktstäl-
let registrera sådana uppgifter som anges i 3 kap. 9 a §. Uppgifterna ska gall-
ras två år efter registreringen.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att övervaka och till-

godose skyddet av de personuppgifter som utbyts.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om
underlättande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrela-
terade brott (EUT L 288, 5.11.2011, s. 1, Celex 32011L0082).

2 EUT L 288, 5.11.2011, s. 1 (Celex 32011L0082).

SFS 2014:127

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:127

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Underrättelse- och informationsskyldighet

5 §

Det svenska kontaktstället har vid informationsutbyte enligt CBE-direk-

tivet motsvarande underrättelse- och informationsskyldighet som framgår av
bestämmelserna i 3 kap. 11 och 12 §§. Med behöriga tjänstemän avses tjäns-
temän enligt 2 §.

Tillsyn

6 §

Bestämmelserna om Datainspektionens tillsyn i 3 kap. 13 och 14 §§ ska

tillämpas även på behandling av personuppgifter som utbyts enligt CBE-
direktivet. Med behöriga tjänstemän avses tjänstemän enligt 2 §.

�verklagande

7 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgifts-
ansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt
3 kap. 7 § andra stycket får dock inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

8 §

Rikspolisstyrelsen får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela de

föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna om informa-
tionsutbyte enligt CBE-direktivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)