SFS 2014:127 Förordning om ändring i förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete

140127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FFIKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FFIKCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FFIKCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FFIKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FFIKCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FFIKCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FFIKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FFIKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FFIKCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FFIKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:FFIKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:FFIKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FFIKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FFIKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FFIKCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FFIKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FFIKCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FFIKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2010:705) om <br/>internationellt polisi�rt samarbete;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 mars 2014.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft13">1 att det i f�rordningen (2010:705) om internatio-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">nellt polisi�rt samarbete ska inf�ras ett nytt kapitel, 4 kap., av f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap. Informationsutbyte enligt CBE-direktivet</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Utbyte av fordonsuppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I enlighet med Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/82/EU av</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">den 25 oktober 2011 om underl�ttande av ett gr�ns�verskridande informa-<br/>tionsutbyte om trafiks�kerhetsrelaterade brott</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft13">2 (CBE-direktivet) ska det</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">svenska kontaktst�llet bist� den egna myndigheten och polismyndigheter med<br/>att s�ka uppgifter i utl�ndska fordonsregister enligt de f�ruts�ttningar som<br/>anges i 23 � lagen (2000:343) om internationellt polisi�rt samarbete.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Det svenska kontaktst�llet ska f�ra en f�rteckning �ver de tj�nstem�n</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">vid myndigheten som �r beh�riga att g�ra s�kningar enligt 23 � lagen<br/>(2000:343) om internationellt polisi�rt samarbete. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Gallring, sp�rrning och s�rskild upplysning</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna om gallring, sp�rrning och s�rskild upplysning i 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">57 �� ska till�mpas �ven p� personuppgifter som har �vers�nts fr�n en annan<br/>stat enligt CBE-direktivet. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Registreringsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:765px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:765px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid �vers�ndande och mottagande av uppgifter enligt 23 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">(2000:343) om internationellt polisi�rt samarbete ska det svenska kontaktst�l-<br/>let registrera s�dana uppgifter som anges i 3 kap. 9 a �. Uppgifterna ska gall-<br/>ras tv� �r efter registreringen.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">De registrerade uppgifterna f�r behandlas endast f�r att �vervaka och till-</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">godose skyddet av de personuppgifter som utbyts. </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om<br/>underl�ttande av ett gr�ns�verskridande informationsutbyte om trafiks�kerhetsrela-<br/>terade brott (EUT L 288, 5.11.2011, s. 1, Celex 32011L0082).</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 EUT L 288, 5.11.2011, s. 1 (Celex 32011L0082).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:127</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 april 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:127</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Underr�ttelse- och informationsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Det svenska kontaktst�llet har vid informationsutbyte enligt CBE-direk-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">tivet motsvarande underr�ttelse- och informationsskyldighet som framg�r av<br/>best�mmelserna i 3 kap. 11 och 12 ��. Med beh�riga tj�nstem�n avses tj�ns-<br/>tem�n enligt 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Tillsyn</b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna om Datainspektionens tillsyn i 3 kap. 13 och 14 �� ska</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">till�mpas �ven p� behandling av personuppgifter som utbyts enligt CBE-<br/>direktivet. Med beh�riga tj�nstem�n avses tj�nstem�n enligt 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">gande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n den personuppgifts-<br/>ansvariges beslut i fr�ga om r�ttelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt<br/>3 kap. 7 � andra stycket f�r dock inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Ytterligare f�reskrifter</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Rikspolisstyrelsen f�r, efter samr�d med Transportstyrelsen, meddela de</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�llighet av best�mmelserna om informa-<br/>tionsutbyte enligt CBE-direktivet.</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Annika Waller<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2010:705) om
internationellt polisi�rt samarbete;

utf�rdad den 20 mars 2014.

Regeringen f�reskriver

1 att det i f�rordningen (2010:705) om internatio-

nellt polisi�rt samarbete ska inf�ras ett nytt kapitel, 4 kap., av f�ljande
lydelse.

4 kap. Informationsutbyte enligt CBE-direktivet

Utbyte av fordonsuppgifter

1 �

I enlighet med Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/82/EU av

den 25 oktober 2011 om underl�ttande av ett gr�ns�verskridande informa-
tionsutbyte om trafiks�kerhetsrelaterade brott

2 (CBE-direktivet) ska det

svenska kontaktst�llet bist� den egna myndigheten och polismyndigheter med
att s�ka uppgifter i utl�ndska fordonsregister enligt de f�ruts�ttningar som
anges i 23 � lagen (2000:343) om internationellt polisi�rt samarbete.

2 �

Det svenska kontaktst�llet ska f�ra en f�rteckning �ver de tj�nstem�n

vid myndigheten som �r beh�riga att g�ra s�kningar enligt 23 � lagen
(2000:343) om internationellt polisi�rt samarbete.

Gallring, sp�rrning och s�rskild upplysning

3 �

Best�mmelserna om gallring, sp�rrning och s�rskild upplysning i 3 kap.

57 �� ska till�mpas �ven p� personuppgifter som har �vers�nts fr�n en annan
stat enligt CBE-direktivet.

Registreringsskyldighet

4 �

Vid �vers�ndande och mottagande av uppgifter enligt 23 � lagen

(2000:343) om internationellt polisi�rt samarbete ska det svenska kontaktst�l-
let registrera s�dana uppgifter som anges i 3 kap. 9 a �. Uppgifterna ska gall-
ras tv� �r efter registreringen.

De registrerade uppgifterna f�r behandlas endast f�r att �vervaka och till-

godose skyddet av de personuppgifter som utbyts.

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om
underl�ttande av ett gr�ns�verskridande informationsutbyte om trafiks�kerhetsrela-
terade brott (EUT L 288, 5.11.2011, s. 1, Celex 32011L0082).

2 EUT L 288, 5.11.2011, s. 1 (Celex 32011L0082).

SFS 2014:127

Utkom fr�n trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:127

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Underr�ttelse- och informationsskyldighet

5 �

Det svenska kontaktst�llet har vid informationsutbyte enligt CBE-direk-

tivet motsvarande underr�ttelse- och informationsskyldighet som framg�r av
best�mmelserna i 3 kap. 11 och 12 ��. Med beh�riga tj�nstem�n avses tj�ns-
tem�n enligt 2 �.

Tillsyn

6 �

Best�mmelserna om Datainspektionens tillsyn i 3 kap. 13 och 14 �� ska

till�mpas �ven p� behandling av personuppgifter som utbyts enligt CBE-
direktivet. Med beh�riga tj�nstem�n avses tj�nstem�n enligt 2 �.

�verklagande

7 �

I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �verkla-

gande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n den personuppgifts-
ansvariges beslut i fr�ga om r�ttelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt
3 kap. 7 � andra stycket f�r dock inte �verklagas.

Ytterligare f�reskrifter

8 �

Rikspolisstyrelsen f�r, efter samr�d med Transportstyrelsen, meddela de

f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�llighet av best�mmelserna om informa-
tionsutbyte enligt CBE-direktivet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2014.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

;