SFS 2014:128 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

140128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver

1 att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 4 kap.

5 a, 5 d och 5 f §§ och 20 kap. 1 § samt rubriken närmast före 4 kap. 5 a § för-
ordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för vägtrafikregistret och

svarar för det system- och programmeringsarbete som behövs.

Transportstyrelsen ska biträda polisen vid samarbete enligt Prümrådsbeslu-

tet och vid informationsutbyte enligt CBE-direktivet genom att som nationellt
kontaktställe enligt artikel 12.2 i rådsbeslutet respektive artikel 4.3 i CBE-
direktivet automatiskt besvara förfrågningar till vägtrafikregistret från utländ-
ska kontaktställen.

Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel 18.1 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober
2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av per-
soner som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv
96/26/EG.

4 §

3

De begrepp som används i denna förordning har den betydelse som

anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

I denna förordning avses med Prümrådsbeslutet rådets beslut 2008/615/RIF

av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt
för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och med
CBE-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av den
25 oktober 2011 om underlättande av ett gränsöverskridande informations-
utbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

4.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om
underlättande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelate-
rade brott (EUT L 288, 5.11.2011, s. 1, Celex 32011L0082).

2 Senaste lydelse 2012:243.

3 Senaste lydelse 2011:909.

4 EUT L 288, 5.11.2011, s. 1 (Celex 32011L0082).

SFS 2014:128

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:128

2 kap.

1 §

5

I vägtrafikregistret ska de uppgifter föras in som framgår av

1. bilaga 1 i fråga om fordonsregistrering,
2. bilaga 2 i fråga om körkortsregistrering,
3. bilaga 3 i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistrering,
4. bilaga 4 i fråga om registrering av felparkeringsavgifter,
5. bilaga 5 i fråga om registrering av trängselskatt,
6. bilaga 6 i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis, och
7. bilaga 7 i fråga om registrering av kontroller av kör- och vilotider.
I 4 kap. 5 a § finns särskilda bestämmelser om registrering av uppgifter

enligt Prümrådsbeslutet och enligt CBE-direktivet.

3 kap.

1 §

6

Uppgifter i vägtrafikregistret gallras i enlighet med vad som föreskrivs

i detta kapitel om inte Riksarkivet har meddelat föreskrifter om att uppgifter
ska gallras vid en annan tidpunkt eller bevaras.

I 4 kap. 5 b § finns särskilda bestämmelser om gallring av uppgifter som

registrerats enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet.

4 kap.

Direktåtkomst enligt Prümrådsbeslutet och CBE-direktivet

7

5 a §

8

När ett utländskt kontaktställe genom direktåtkomst söker uppgifter i

vägtrafikregistret enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet ska
Transportstyrelsen registrera

1. om sökningen har lett till en träff eller inte,
2. vilka uppgifter som har översänts,
3. datum och tidpunkt, angiven med timme, minut och sekund, för översän-

dandet,

4. namn eller beteckning på det sökande organet, och
5. att uppgifterna hämtats från Transportstyrelsen som för vägtrafikregist-

ret.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att övervaka och till-

godose skyddet av de personuppgifter som utbyts.

5 d §

9

Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har översänts en-

ligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet är felaktiga eller inte borde
ha översänts, ska Transportstyrelsen snarast underrätta kontaktstället i den
andra staten om detta.

5 f §

10

I 3 kap. 13 och 14 §§ samt 4 kap. 6 § förordningen (2010:705) om

internationellt polisiärt samarbete finns bestämmelser om tillsyn över den

5 Senaste lydelse 2012:243.

6 Senaste lydelse 2011:909.

7 Senaste lydelse 2011:909.

8 Senaste lydelse 2011:909.

9 Senaste lydelse 2011:909.

10 Senaste lydelse 2011:909.

background image

3

SFS 2014:128

behandling av personuppgifter som sker enligt Prümrådsbeslutet eller enligt
CBE-direktivet.

20 kap.

1 §

11

Transportstyrelsen får meddela

1. föreskrifter om storleken av de avgifter som avses i 6 kap. 17 §, 7 kap.

8 a §, 8 kap. 17 § och 14 kap. 9 §,

2. föreskrifter om avgifter för ersättningsskyltar, provisoriska registrerings-

skyltar och särskilda fordonsskyltar samt för ärendehandläggning enligt lagen
(2001:558) om vägtrafikregister och föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen,

3. föreskrifter om verkställighet av lagen om vägtrafikregister, denna för-

ordning, artikel 16�18 i förordning (EG) nr 1071/2009, artikel 11, 13.1 och 14
i förordning (EG) nr 1072/2009 och artikel 20, 23.1 och 24 i förordning (EG)
nr 1073/2009, och

4. ytterligare föreskrifter om förfarandet i de avseenden som regleras i

denna förordning.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket

ska styrelsen höra

1. Rikspolisstyrelsen, om föreskrifterna avser polismyndigheters verksam-

het, Prümrådsbeslutet eller CBE-direktivet,

2. Tullverket, om föreskrifterna avser verkets verksamhet,
3. Försvarsmakten, om föreskrifterna avser registrering av fordon som förs

över från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret, och

4. Utrikesdepartementet, om föreskrifterna avser avgifter för skyltar för

beskickningsfordon.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

11 Senaste lydelse 2012:243.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014