SFS 2014:129 Förordning om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

140129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:773) med
instruktion för Rikspolisstyrelsen;

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver

1 att 2 § förordningen (1989:773) med instruktion

för Rikspolisstyrelsen

2 ska ha följande lydelse.

2 §

3

Utöver vad som följer av polislagen (1984:387), polisförordningen

(1998:1558), polisutbildningsförordningen (1999:740) eller av andra före-
skrifter ska Rikspolisstyrelsen särskilt

1. verka för ett förtroendefullt förhållande mellan Polisen och allmänheten,
2. utveckla och precisera de mål och riktlinjer som riksdagen och rege-

ringen lägger fast för polisverksamheten samt förmedla detta till polisorgani-
sationen,

3. utarbeta planer för Polisens beredskapsplanläggning,
4. föra centrala polisregister, och
5. organisera en nationell insatsstyrka med huvuduppgift att bekämpa ter-

roraktioner i landet.

Rikspolisstyrelsen ska även
1. upprätthålla funktionen att vara
a) nationell enhet för den internationella kriminalpolisorganisationen

(Interpol) och för den europeiska polisbyrån (Europol),

b) nationell kontaktpunkt för Schengens informationssystem (SIS) genom

Sirenekontoret och ansvarig för den nationella delen av SIS samt för utbyte av
tilläggsinformation enligt 12 § lagen (2000:344) om Schengens informations-
system,

c) sådan centralbyrå när det gäller penningförfalskning som föreskrivs i

den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning av
den 20 april 1929 (S� 2001:6),

d) kontaktpunkt i brådskande fall för framställningar enligt rådets rambe-

slut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och
underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska
unionens medlemsstater,

e) nationellt kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets beslut 2007/

845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om
underlättande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelate-
rade brott (EUT L 288, 5.11.2011, s. 1, Celex 32011L0082).

2 Förordningen omtryckt 2002:1051.

3 Senaste lydelse 2013:642.

SFS 2014:129

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:129

kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vin-
ning eller annan egendom som härrör från brott,

f) nationell kontaktpunkt för den europeiska byrån för förvaltningen av det

operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex),

g) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt rådets beslut

2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande sam-
arbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslig-
het (Prümrådsbeslutet), utom när det gäller att automatiskt besvara förfråg-
ningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen,

h) nationell kontaktpunkt enligt Förenta nationernas resolution 55/255,

antagen den 31 maj 2001 av generalförsamlingen, tilläggsprotokoll mot olag-
lig tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar och komponenter
och ammunition till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande
organiserad brottslighet,

i) centralmyndighet vid sådant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som

avses i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-
tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-
gifternas innehåll, och

j) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om underlät-
tande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelate-
rade brott

4 (CBE-direktivet), utom när det gäller att automatiskt besvara för-

frågningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen,

2. organisera en styrka inom Polisen för tjänstgöring utomlands i freds-

främjande verksamhet (Polisens utlandsstyrka) i samarbete med Försvars-
makten och andra berörda myndigheter,

3. upprätthålla de förbindelser som behövs med utländska brottsbekäm-

pande myndigheter, utländska gränskontrollmyndigheter och internationella
organ,

4. i samråd med den nationella OPC-koordinatorn delta i arbetet i den ope-

rativa kommittén (OPC), som är en del av Aktionsgruppen mot organiserad
brottslighet i �stersjöområdet,

5. biträda Regeringskansliet i det internationella arbetet på polisområdet,
6. svara för organisation och samordning av verksamhet för eftersök av tra-

fikskadat vilt,

7. ta emot och vidarebefordra framställningar från enskilda om rätt till

information m.m. om Europols personuppgiftsbehandling enligt artikel 30 i
rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån
(Europol),

8. ansvara för polisens bombskyddsverksamhet, och
9. i enlighet med artikel 14.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och
åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt,

a) identifiera risksektorer,
b) samla in och sammanställa uppgifter om de inspektioner som utförs, och
c) därutöver årligen informera Regeringskansliet om antalet genomförda

inspektioner.

Rikspolisstyrelsen får ingå överenskommelse om samarbete med en ut-

ländsk brottsbekämpande myndighet eller utländsk gränskontrollmyndighet i

4 EUT L 288, 5.11.2011, s. 1 (Celex 32011L0082).

background image

3

SFS 2014:129

stater som är medlemmar i Europeiska unionen eller som har slutit avtal enligt
konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om
samarbete med konventionsländerna. Detta gäller dock inte om överenskom-
melsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Innan en sådan
överenskommelse ingås ska Regeringskansliet (Justitiedepartementet) under-
rättas.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014