SFS 2014:130 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

140130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:975) med
instruktion för Datainspektionen;

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver

1 att 4 § förordningen (2007:975) med instruktion

för Datainspektionen ska ha följande lydelse.

4 §

2 Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt

� artikel 114 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14

juni 1985 (Schengenkonventionen),

� artikel 24 i rådets beslut 2009/917/RIF av den 30 november 2009 om

användning av informationsteknik för tulländamål (TIS-rådsbeslutet),

� artikel 33 i rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska

polisbyrån (Europol),

� artikel 30.5 i rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett för-

djupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism
och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet),

� artikel 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008

av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet
mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-
förordningen), och

� artikel 7.1 och 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU

av den 25 oktober 2011 om underlättande av ett gränsöverskridande informa-
tionsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

3 (CBE-direktivet).

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Christina Jerreström
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om
underlättande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelate-
rade brott (EUT L 288, 5.11.2011, s. 1, Celex 32011L0082).

2 Senaste lydelse 2011:956.

3 EUT L 288, 5.11.2011, s. 1 (Celex 32011L0082).

SFS 2014:130

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014