SFS 2014:131 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

140131.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver att 10 § offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641) ska ha följande lydelse.

10 §

1

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myn-

digheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, per-
sonnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i
form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om
närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider
men:

� Försäkringskassan,
� Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16), när

det gäller verksamhet som avser bemanning av Polismyndigheten,

� hyres- och arrendenämnder,

Denna förordning träder i kraft den 8 april 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:931.

SFS 2014:131

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014