SFS 2014:132 Lag om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

140132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst;

utfärdad den 20 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

En kommun får som komplement till färdtjänst lämna ekonomiskt stöd

för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till en person med funk-
tionsnedsättning (mobilitetsstöd), för att öka hans eller hennes möjligheter att
förflytta sig.

2 §

En kommun får lämna mobilitetsstöd under förutsättning att den som

ska få stödet

� samtycker till stödet, och
� har tillstånd till färdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst, men
� inte har rätt till bilstöd enligt socialförsäkringsbalken.
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande en kommun får meddela

föreskrifter om ytterligare förutsättningar för beviljande av mobilitetsstöd.

3 §

En kommun som med stöd av 4 § andra stycket lagen (1997:736) om

färdtjänst har överlåtit sina uppgifter i fråga om färdtjänsten till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet får även överlåta till myndigheten att fatta
beslut i enskilda ärenden om lämnande av mobilitetsstöd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MARIA LARSSON
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:36, bet. 2013/14:SoU15, rskr. 2013/14:165.

SFS 2014:132

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014