SFS 2014:133 Förordning om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

140133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst;

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

En kommun får meddela föreskrifter om ytterligare förutsättningar för

att sådant ekonomiskt stöd som avses i lagen (2014:132) om mobilitetsstöd
som komplement till färdtjänst ska lämnas till enskild som är medlem av
kommunen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2014:133

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014