SFS 2014:134 Förordning med instruktion för Myndigheten för delaktighet

140134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Myndigheten för delaktighet;

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Myndigheten för delaktighet har till uppgift att främja respekten för och

medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt att
ur ett rättighets-, mångfalds-, jämställdhets- och medborgarperspektiv verka
för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning i
alla åldrar och för jämlikhet i levnadsvillkor.

2 §

I denna förordning betyder

tillgänglighet: faktorer, förhållanden och åtgärder som möjliggör delaktig-

het för alla oavsett funktionsförmåga,

välfärdsteknologi: kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra

till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med
funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga,

miljö: individens sociala och fysiska omgivning samt hur dess utformning

påverkar individens förutsättningar att delta på jämlika villkor, och

universell utformning: sådan utformning av produkter, miljöer, program

och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning
utan behov av anpassning eller specialutformning.

3 §

Myndigheten ska bidra till kunskapsutveckling i frågor som rör delak-

tighet, tillgänglighet, universell utformning, välfärdsteknologi, miljö, lev-
nadsvillkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Myndighe-
ten ska arbeta tvärsektoriellt och sprida kunskap, ansvara för utbildnings- och
informationsinsatser, förmedla erfarenheter och goda exempel, initiera ut-
vecklingsarbete, initiera och följa forskning samt främja innovationer i natio-
nella och internationella sammanhang.

4 §

Myndigheten ska

1. främja ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinders-

politiken på alla nivåer i samhället,

2. följa upp, utvärdera och analysera insatser från statliga myndigheter,

kommuner, landsting och andra aktörer i förhållande till de nationella funk-
tionshinderspolitiska målen,

SFS 2014:134

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:134

3. inneha samlad kunskap om arbetet för ökad tillgänglighet och dess resul-

tat samt om utveckling och skillnader i levnadsvillkoren för personer i alla
åldrar och kön med olika funktionsnedsättningar bland annat genom att ge-
nomföra kartläggningar, uppföljningar, utvärderingar och analyser, däribland
samhällsekonomiska analyser,

4. föreslå lämpliga åtgärder för en effektiv styrning och samordning av det

funktionshinderspolitiska arbetet,

5. ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till stöd för arbetet med till-

gänglighet och delaktighet,

6. utveckla kunskap om hur samspelet mellan generella välfärdsteknologi-

lösningar och personligt utformade hjälpmedel fungerar för den enskilde,

7. följa och vid behov medverka i strategiskt viktig nationell och internatio-

nell standardisering inom välfärdsteknologi och tillgänglighet samt verka för
att tillgänglighet och universell utformning inkluderas i relevanta standarder,

8. upphandla ledarhundar, och
9. bevaka och analysera den internationella utvecklingen och Europeiska

unionens insatser inom myndighetens verksamhetsområde och bidra till att
Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för skyddet av mänskliga rättig-
heter samt vid behov rapportera vilka konsekvenser utvecklingen och insat-
serna kan få för personer med funktionsnedsättning.

Ledning

5 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex le-

damöter.

Rådgivande organ

7 §

Vid myndigheten ska det finnas ett kunskapsråd. Rådet ska

1. identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för uppföljning och

analys, och

2. bistå myndigheten med kunskap och erfarenhet i frågor som avser rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning och genomförandet av funk-
tionshinderspolitiken.

8 §

Kunskapsrådet består av myndighetschefen, som ordförande, och högst

tolv andra ledamöter. I rådet ska det finnas företrädare från intresseorganisa-
tioner och näringsliv samt personer med vetenskaplig erfarenhet.

Anställningar och uppdrag

9 §

Generaldirektören är myndighetschef.

10 §

Ledamöter i kunskapsrådet utses av myndighetschefen för en bestämd

tid, dock längst tre år.

Personalansvarsnämnd

11 §

Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

background image

3

SFS 2014:134

Tillämpning av vissa förordningar

12 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

13 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

� 29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014, då förordningen

(2007:1134) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samord-
ning ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014