SFS 2014:135 Förordning om ändring i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken

140135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:526) om de
statliga myndigheternas ansvar för genomförande
av handikappolitiken;

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2001:526) om de

statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken, samt
1�3 §§ och rubriken närmast före 1 § ska ha följande lydelse.

Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för
genomförande av funktionshinderspolitiken

Genomförandet av de funktionshinderspolitiska målen

1 §

Myndigheter under regeringen ska utforma och bedriva sin verksamhet

med beaktande av de funktionshinderspolitiska målen.

Myndigheterna ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges

full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheterna
ska särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är till-
gängliga för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ska konventio-
nen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vara vägledande.

2 §

Myndigheterna ska i arbetet med att göra myndigheternas lokaler, verk-

samhet och information mer tillgängliga för personer med funktionsnedsätt-
ning genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner. Denna skyldig-
het gäller dock inte om det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till
verksamhetens art.

3 §

1

Myndigheterna ska, när det finns anledning till det, samråda med Myn-

digheten för delaktighet om hur insatser enligt denna förordning ska utformas.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1081.

SFS 2014:135

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014