SFS 2014:136 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

140136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver att 30 § förordningen (2009:907) om miljöledning i

statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

30 §

1

I fråga om myndigheter som hör till Socialdepartementet ska ett mil-

jöledningssystem enligt 3 § finnas hos

1. Arbetsgivarverket,
2. Barnombudsmannen,
3. Boverket,
4. E-hälsomyndigheten,
5. Folkhälsomyndigheten,
6. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,
7. Fortifikationsverket,
8. Försäkringskassan,
9. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
10. Inspektionen för vård och omsorg,
11. Lantmäteriet,
12. Läkemedelsverket,
13. länsstyrelserna,
14. Myndigheten för delaktighet,
15. Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,
16. Pensionsmyndigheten,
17. Socialstyrelsen,
18. Statens beredning för medicinsk utvärdering,
19. Statens fastighetsverk,
20. Statens geotekniska institut,
21. Statens institutionsstyrelse,
22. Statens tjänstepensionsverk,
23. Statens va-nämnd,
24. Statskontoret, och
25. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
De myndigheter som anges i första stycket 2, 4, 6, 9, 14, 15, 18 och 23 får

ha ett förenklat miljöledningssystem.

1 Senaste lydelse 2014:80.

SFS 2014:136

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:136

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)