SFS 2014:137 Förordning om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

140137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1145) om
redovisning av nätverksamhet;

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:1145) om redovis-

ning av nätverksamhet

1

dels att 16 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande

lydelse.

16 §

2

Bestyrkt kopia av årsrapporten samt revisorsintyg ska ha kommit in

till nätmyndigheten senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.

16 a §

�&rsrapporten ska undertecknas i enlighet med vad som gäller för

undertecknande av årsredovisningar enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Om nätverksamheten bedrivs av en kommun, ska årsrapporten i stället be-

slutas av kommunfullmäktige eller av den som fullmäktige utsett.

Om någon årsredovisning enligt årsredovisningslagen eller kommunal-

lagen (1991:900) inte upprättas, ska årsrapporten undertecknas av den som
bedriver nätverksamheten eller av behöriga ställföreträdare för den som be-
driver nätverksamheten.

�&rsrapporten ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:865.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2014:137

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014