SFS 2014:138 Förordning om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)

140138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i elinstallatörsförordningen
(1990:806);

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver att 9 § elinstallatörsförordningen (1990:806) ska ha

följande lydelse.

9 §

1

Elsäkerhetsverket prövar frågor om meddelande av behörighet att ut-

föra elinstallationsarbete. Verket får meddela föreskrifter om krav på utbild-
ning och praktik för behörighet.

Avgift tas ut för prövning av en ansökan om behörighet. För ansöknings-

avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9�14 §§ avgiftsförordningen
(1992:191), varvid avgiftsklass 3 tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:467.

SFS 2014:138

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014