SFS 2014:139 Förordning om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

140139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd till tillhandahållare av
grundläggande betaltjänster;

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd till tillhandahål-

lare av grundläggande betaltjänster. Syftet med stödet är att alla i samhället
ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.

2 §

Stöd enligt denna förordning ges i enlighet med Europeiska kommissio-

nens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av arti-
kel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i
form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som
fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

1.

Den som får stöd ska anses ha anförtrotts att tillhandahålla grundläggande

betaltjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

3 §

Med grundläggande betaltjänster avses i denna förordning betalnings-

förmedling, uttag av kontanter samt hantering av dagskassor för näringsidkare
och ideella föreningar.

Förutsättningar för stöd

4 §

Stöd får lämnas, i mån av tillgång på medel, till företag som bedöms

kunna tillhandahålla grundläggande betaltjänster där det finns ett behov av
sådana tjänster.

Vid bedömningen av om det finns ett behov ska hänsyn särskilt tas till

avståndet till närmaste tillhandahållare av grundläggande betaltjänster och till
det uppskattade antalet användare av tjänsterna.

Stöd ska inte lämnas om det är sannolikt att någon annan aktör inom rimlig

tid kommer att tillhandahålla grundläggande betaltjänster på kommersiell
grund.

5 §

Stöd får inte lämnas till en mottagare som har skulder för svenska skat-

ter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

1 EUT L 7, 11.1.2012, s. 3 (Celex 32012D0021).

SFS 2014:139

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:139

Stöd får inte heller lämnas till en mottagare som saknar nödvändigt till-

stånd eller nödvändig registrering enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Beslutande myndighet

6 §

Länsstyrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna ska till-

handahållas prövar stöd enligt denna förordning.

7 §

I beslutet om stöd ska aktuell länsstyrelse ange de villkor som behövs

för att tillgodose syftet med stödet.

Ansökan

8 §

En ansökan om stöd ska göras skriftligen till länsstyrelsen i det län där

de grundläggande betaltjänsterna ska tillhandahållas.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden. Uppgifterna i

ansökan ska lämnas på heder och samvete.

9 §

Ett företag som ansöker om stöd ska lämna aktuell länsstyrelse de hand-

lingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

10 §

Om ett företag inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av

9 §, ska företaget ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan. Följs inte
en uppmaning att komplettera ansökan får denna prövas i befintligt skick.

Underlag och redovisning

11 §

En stödmottagare är skyldig att på begäran av länsstyrelsen i det län

där de grundläggande betaltjänsterna tillhandahålls lämna det underlag som
behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av kom-
missionens beslut 2012/21/EU.

12 §

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska senast den 1 april varje år lämna en

samlad ekonomisk redovisning av det föregående årets stödbeslut till rege-
ringen. Av redovisningen ska det framgå vilka företag som har fått stöd, hur
många ansökningar om stöd som har avslagits och en prognos för det kom-
mande årets stödgivning.

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska även senast den 1 april vartannat år lämna

en sammanfattande redogörelse för stödets användning och effekter i förhål-
lande till det syfte som anges i 1 §.

�&terbetalning och återkrav

13 §

Länsstyrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna tillhanda-

hålls får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

1. den som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

något annat sätt har förorsakat att det beviljats felaktigt eller med för högt
belopp,

2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

background image

3

SFS 2014:139

14 §

Mottagaren av stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig

om någon av de grunder som anges i 13 § 1�3 föreligger.

15 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska läns-

styrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna tillhandahålls besluta
att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får läns-
styrelsen efterge krav på återbetalning helt eller delvis.

�verklagande

16 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får
dock inte överklagas.

Bemyndigande

17 §

Post- och telestyrelsen får meddela

1. föreskrifter om hur stödets storlek ska beräknas och om kontroll av över-

kompensation, och

2. ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Länsstyrelsen i Dalarnas läns första sammanfattande redogörelse för

stödets användning och effekter i förhållande till det syfte som anges i 1 § ska
lämnas till regeringen senast den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014