SFS 2014:143 Förordning om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

140143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1010) om
växtskyddsmedel;

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2006:1010) om växt-

skyddsmedel

dels att 39 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 39 a, 40 a och 40 b §§, av föl-

jande lydelse.

39 §

2

I artikel 55 i förordning (EG) nr 1107/2009 finns en bestämmelse om

att den som använder växtskyddsmedel ska följa de allmänna principerna om
integrerat växtskydd som

1. innebär ett noga övervägande av alla tillgängliga växtskyddsmetoder och

därpå följande integrering av lämpliga åtgärder som motverkar utvecklingen
av populationer av skadliga organismer,

2. håller användningen av växtskyddsmedel och andra former av ingrepp

på nivåer som är ekonomiskt och ekologiskt försvarbara och som minskar
eller minimerar riskerna för människors hälsa och miljön, och

3. betonar odlingen av sunda grödor med minsta möjliga ingrepp i jord-

bruksekosystemen och uppmuntrar naturliga mekanismer för bekämpning av
skadegörare och ogräs.

39 a §

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om de allmänna prin-

ciperna om integrerat växtskydd i enlighet med bilaga III till Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprät-
tande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar använd-
ning av bekämpningsmedel, i den ursprungliga lydelsen.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Natur-

vårdsverket, Kemikalieinspektionen och, om skogsmark berörs, Skogsstyrel-
sen.

40 a §

Den som sprider växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 eller 2

enligt 20 § ska anteckna varje spridningsåtgärd och ange vilka skyddsavstånd
som har hållits vid spridning som sker utomhus, vilka övriga försiktighets-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning
av bekämpningsmedel, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse (2008:259).

SFS 2014:143

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:143

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

åtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i
vilket syfte växtskyddsmedlet har använts.

40 b §

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om anteckningsskyl-

digheten i 40 a §.

1. Denna förordning träder i kraft den 17 april 2014.
2. Trots 40 a § behöver den som sprider bekämpningsmedel före den 1

januari 2015 inte anteckna i vilket syfte medlet har använts.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)