SFS 2014:144 Förordning om statsbidrag för läxhjälp

140144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för läxhjälp;

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för frivilligt

anordnande av läxhjälp till elever.

Med läxhjälp avses i denna förordning hjälp med läxor och annat skol-

arbete. Syftet med statsbidraget är dels att öka möjligheterna för alla elever att
utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad likvär-
dighet.

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag till huvudmän inom skolväsendet

2 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvud-

man för grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola.

3 §

Statsbidrag får lämnas för kostnader för läxhjälp till elever i årskurs 6, 7,

8 och 9 i grundskolan och grundsärskolan, årskurs 6 i sameskolan och årskurs
7, 8, 9 och 10 i specialskolan.

4 §

För den läxhjälp som ansökan om statsbidrag avser ska huvudmannen

använda lärare som får bedriva undervisning enligt de bestämmelser som
gäller för undervisningen i skolväsendet.

Statsbidrag till organisationer

5 §

Statsbidrag enligt denna förordning får även lämnas till ideella

läxhjälpsföreningar. Med en ideell läxhjälpsförening avses en organisation
som

1. saknar vinstsyfte och inte är huvudman inom skolväsendet,
2. är demokratiskt uppbyggd och erbjuder insyn i verksamheten,
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet,

förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och
rättigheter,

SFS 2014:144

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:144

4. har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet lång-

siktigt, och

5. helt eller delvis är inriktad mot att ge läxhjälp till elever.

6 §

Statsbidrag till sådana organisationer som avses i 5 § får lämnas för

kostnader för läxhjälp till den som är elev enligt 1 kap. 3 § skollagen
(2010:800).

Statsbidrag får inte lämnas till sådana organisationer som avses i första

stycket om de har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogde-
myndigheten eller är i likvidation eller försatta i konkurs.

Fördelning av statsbidrag

7 §

Statens skolverk ska fördela statsbidraget till de sökande huvudmän

inom skolväsendet som uppfyller förutsättningarna för att få statsbidrag.
Skolverket ska vid fördelningen prioritera huvudmän för skolor med låga
studieresultat. Skolverket ska även fördela statsbidrag till sådana organisatio-
ner som uppfyller förutsättningarna för att få statsbidrag enligt 5 och 6 §§.

Ansökan och beslut om statsbidrag

8 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor

om och betalar ut bidraget.

Ett beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå

av beslutet.

Redovisning

9 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig

att redovisa för Statens skolverk hur medlen har använts och lämna de uppgif-
ter som Statens skolverk begär.

Om den som har tagit emot bidraget är en sådan organisation som anges i

5 § ska en revisor granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för
sina iakttagelser i ett intyg som bifogas redovisningen. Om det bidrag som
tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd
revisor.

�&terbetalning och återkrav

10 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är åter-

betalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som avses i 9 §, eller
4. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

background image

3

SFS 2014:144

11 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge återkrav

helt eller delvis.

12 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på

ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

13 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. vilka kostnader som statsbidrag kan lämnas för,
2. beräkning och fördelning av statsbidrag, och
3. annan verkställighet av denna förordning.

�verklagande

14 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014