SFS 2014:145 Förordning om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden

140145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EBLAJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EBLAJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EBLAJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:EBLAJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EBLAJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:EBLAJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EBLAJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EBLAJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EBLAJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EBLAJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EBLAJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:EBLAJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EBLAJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:EBLAJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:EBLAJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:EBLAJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EBLAJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:EBLAJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:EBLAJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:EBLAJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:EBLBAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:EBLAJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;line-height:17px;font-family:EBLAJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om extra statsbidrag till skolhuvudm�n som <br/>inr�ttar karri�rsteg f�r l�rare i f�rskoleklasser och <br/>grundskolor i utanf�rskapsomr�den;</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 mars 2014.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om extra statsbidrag till</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">huvudm�n inom skolv�sendet som inr�ttar karri�rsteg f�r fler l�rare i<br/>f�rskoleklasser och grundskolor i utanf�rskapsomr�den �n det betalas ut<br/>statsbidrag f�r enligt f�rordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvud-<br/>m�n som inr�ttar karri�rsteg f�r l�rare.</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:493px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag f�r l�mnas i m�n av tillg�ng p� medel.</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:528px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag f�r l�mnas till huvudm�n f�r f�rskoleklasser och grund-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skolor i de omr�den som anges i bilagan till denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens skolverk pr�var fr�gor om statsbidrag enligt denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Med f�rstel�rare och lektor avses i denna f�rordning detsamma som</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">f�ljer av 35 �� f�rordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudm�n<br/>som inr�ttar karri�rsteg f�r l�rare.</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ber�kning av statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:719px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:719px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Inf�r varje bidrags�r ska Statens skolverk fastst�lla en bidragsram f�r</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">varje huvudman.</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Bidragsramen ska fastst�llas till ett belopp som motsvarar samma andel av</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">tillg�ngliga medel som antalet elever vid huvudmannens f�rskoleklasser och<br/>grundskolor i de omr�den som anges i bilagan till denna f�rordning utg�r av<br/>det sammanlagda antalet elever vid samtliga f�rskoleklasser och grundskole-<br/>klasser i de omr�den som anges i bilagan. Beloppet ska avrundas till n�rmaste<br/>tal som �r j�mnt delbart med 85 000.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:145</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 april 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:145</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>F�ruts�ttningar f�r statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Statsbidrag f�r betalas ut till en huvudman som anv�nder l�rare som har</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">utsetts till f�rstel�rare och lektorer f�r undervisning i en f�rskoleklass eller<br/>grundskola inom n�got av de omr�den som anges i bilagan till denna f�rord-<br/>ning om </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. dessa l�rare uppfyller villkoren i 610 �� f�rordningen (2013:70) om</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">statsbidrag till skolhuvudm�n som inr�ttar karri�rsteg f�r l�rare, och</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. villkoren i 810 �� i denna f�rordning �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Huvudmannen ska ha ans�kt om h�gsta m�jliga statsbidrag enligt</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudm�n som inr�ttar karri-<br/>�rsteg f�r l�rare. Av de f�rstel�rare och lektorer som huvudmannen f�r stats-<br/>bidrag f�r enligt den f�rordningen ska minst samma andel arbeta i f�rskole-<br/>klasser eller grundskolor i n�got av de omr�den som anges i bilagan till den<br/>h�r f�rordningen som eleverna vid dessa skolor utg�r av hela det elevantal<br/>hos huvudmannen som l�g till grund f�r ber�kningen av statsbidraget.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r att statsbidrag ska betalas ut m�ste huvudmannen, om inte annat</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�ljer av andra och tredje styckena, i sina f�rskoleklasser och grundskolor i de<br/>omr�den som anges i bilagan till denna f�rordning ha minst s� m�nga f�rste-<br/>l�rare och lektorer att huvudmannen kan utnyttja hela den bidragsram som �r<br/>fastst�lld enligt 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Till en huvudman som tidigare har f�tt statsbidrag men som inte l�ngre</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">uppfyller villkoret i f�rsta stycket f�r h�gst samma belopp betalas ut i stats-<br/>bidrag som f�reg�ende bidrags�r.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l f�r Skolverket medge att statsbidrag betalas till</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">en huvudman �ven om villkoret i f�rsta stycket inte �r uppfyllt.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:546px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Huvudm�nnens f�rordnanden av f�rstel�rare eller lektorer ska f�reg�s</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">av ett �ppet ans�kningsf�rfarande.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Till�mpliga best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:634px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">F�ljande best�mmelser i f�rordningen (2013:70) om statsbidrag till</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">skolhuvudm�n som inr�ttar karri�rsteg f�r l�rare ska till�mpas �ven f�r stats-<br/>bidrag enligt denna f�rordning:</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"> 11 � om bidrags�r,<br/> 1214 �� om bidragsbelopp per l�rare, och<br/> 27 � om uppf�ljning.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Utbetalning av statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition tv� g�nger</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">per bidrags�r.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid rekvisitionen ska huvudmannen ange vilka l�rare de har rekvirerat</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">statsbidrag f�r och intyga att</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"> villkoren i 8 och 9 �� �r uppfyllda, och<br/> villkoret i 6 �</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft20"> f�rordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudm�n</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som inr�ttar karri�rsteg f�r l�rare �r uppfyllt.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:145</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r huvudmannen rekvirerar statsbidrag f�rsta g�ngen f�r en l�rare,</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ska huvudmannen ut�ver vad som f�ljer av 12 � intyga att</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33"> villkoret i 10 � �r uppfyllt, och<br/> villkoren i 710 �� f�rordningen (2013:70) om statsbidrag till skol-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">huvudm�n som inr�ttar karri�rsteg f�r l�rare �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�terbetalning och �terkrav</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna om �terbetalning och �terkrav i 25 och 26 �� f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudm�n som inr�ttar karri�rsteg<br/>f�r l�rare ska till�mpas p� statsbidrag enligt denna f�rordning. En huvudman<br/>�r inte �terbetalningsskyldig trots att huvudmannen inte har uppfyllt villkoret<br/>i 9 � f�rsta stycket om huvudmannen har gjort vad som rimligen kan kr�vas<br/>f�r att uppfylla villkoret.</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Statens skolverk f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r verk-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">st�lligheten av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Statens skolverks beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 april 2014 och till�mpas f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">g�ngen i fr�ga om statsbidrag som avser bidrags�ret 2014/15.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">MARIA ARNHOLM</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2014:145</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft42">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>Kommuner och omr�den som omfattas av urban utveckling <br/>(utanf�rskapsomr�den) och SAMS-koder (Small Areas for <br/>Market Statistics) som �r fastst�llda av Statistiska centralbyr�n </b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Kommun</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Omr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>SAMS-kod</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Stockholm</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">Rinkeby</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">1800148</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">Tensta</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">1800151</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">S�dert�lje</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">Ronna</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">181003234</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">Hovsj�</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">1810038</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">V�xj�</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">Araby</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">780011215, 20</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Kristianstad</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">Gamleg�rden</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">1290004852</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Malm�</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">Herrg�rden</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">12800274, 78</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">S�dra Sofielund</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">12800098101</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Landskrona</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">Centrum-�ster</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">1282000410, 14446</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Bor�s</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">H�ssleholmen</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">1490004144</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">G�teborg</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">G�rdsten</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">1480075156, 67</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">Hj�llbo</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">1480078184, 8788, 91</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">Norra Biskopsg�rden</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">1480080709</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">Bergsj�n</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">1480040106, 0816</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Trollh�ttan</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">Kronog�rden</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">1488001113</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om extra statsbidrag till skolhuvudm�n som
inr�ttar karri�rsteg f�r l�rare i f�rskoleklasser och
grundskolor i utanf�rskapsomr�den;

utf�rdad den 20 mars 2014.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 �

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om extra statsbidrag till

huvudm�n inom skolv�sendet som inr�ttar karri�rsteg f�r fler l�rare i
f�rskoleklasser och grundskolor i utanf�rskapsomr�den �n det betalas ut
statsbidrag f�r enligt f�rordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvud-
m�n som inr�ttar karri�rsteg f�r l�rare.

2 �

Statsbidrag f�r l�mnas i m�n av tillg�ng p� medel.

3 �

Statsbidrag f�r l�mnas till huvudm�n f�r f�rskoleklasser och grund-

skolor i de omr�den som anges i bilagan till denna f�rordning.

4 �

Statens skolverk pr�var fr�gor om statsbidrag enligt denna f�rordning.

5 �

Med f�rstel�rare och lektor avses i denna f�rordning detsamma som

f�ljer av 35 �� f�rordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudm�n
som inr�ttar karri�rsteg f�r l�rare.

Ber�kning av statsbidrag

6 �

Inf�r varje bidrags�r ska Statens skolverk fastst�lla en bidragsram f�r

varje huvudman.

Bidragsramen ska fastst�llas till ett belopp som motsvarar samma andel av

tillg�ngliga medel som antalet elever vid huvudmannens f�rskoleklasser och
grundskolor i de omr�den som anges i bilagan till denna f�rordning utg�r av
det sammanlagda antalet elever vid samtliga f�rskoleklasser och grundskole-
klasser i de omr�den som anges i bilagan. Beloppet ska avrundas till n�rmaste
tal som �r j�mnt delbart med 85 000.

SFS 2014:145

Utkom fr�n trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:145

F�ruts�ttningar f�r statsbidrag

7 �

Statsbidrag f�r betalas ut till en huvudman som anv�nder l�rare som har

utsetts till f�rstel�rare och lektorer f�r undervisning i en f�rskoleklass eller
grundskola inom n�got av de omr�den som anges i bilagan till denna f�rord-
ning om

1. dessa l�rare uppfyller villkoren i 610 �� f�rordningen (2013:70) om

statsbidrag till skolhuvudm�n som inr�ttar karri�rsteg f�r l�rare, och

2. villkoren i 810 �� i denna f�rordning �r uppfyllda.

8 �

Huvudmannen ska ha ans�kt om h�gsta m�jliga statsbidrag enligt

f�rordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudm�n som inr�ttar karri-
�rsteg f�r l�rare. Av de f�rstel�rare och lektorer som huvudmannen f�r stats-
bidrag f�r enligt den f�rordningen ska minst samma andel arbeta i f�rskole-
klasser eller grundskolor i n�got av de omr�den som anges i bilagan till den
h�r f�rordningen som eleverna vid dessa skolor utg�r av hela det elevantal
hos huvudmannen som l�g till grund f�r ber�kningen av statsbidraget.

9 �

F�r att statsbidrag ska betalas ut m�ste huvudmannen, om inte annat

f�ljer av andra och tredje styckena, i sina f�rskoleklasser och grundskolor i de
omr�den som anges i bilagan till denna f�rordning ha minst s� m�nga f�rste-
l�rare och lektorer att huvudmannen kan utnyttja hela den bidragsram som �r
fastst�lld enligt 6 �.

Till en huvudman som tidigare har f�tt statsbidrag men som inte l�ngre

uppfyller villkoret i f�rsta stycket f�r h�gst samma belopp betalas ut i stats-
bidrag som f�reg�ende bidrags�r.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r Skolverket medge att statsbidrag betalas till

en huvudman �ven om villkoret i f�rsta stycket inte �r uppfyllt.

10 �

Huvudm�nnens f�rordnanden av f�rstel�rare eller lektorer ska f�reg�s

av ett �ppet ans�kningsf�rfarande.

Till�mpliga best�mmelser

11 �

F�ljande best�mmelser i f�rordningen (2013:70) om statsbidrag till

skolhuvudm�n som inr�ttar karri�rsteg f�r l�rare ska till�mpas �ven f�r stats-
bidrag enligt denna f�rordning:

 11 � om bidrags�r,
 1214 �� om bidragsbelopp per l�rare, och
 27 � om uppf�ljning.

Utbetalning av statsbidrag

12 �

Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition tv� g�nger

per bidrags�r.

Vid rekvisitionen ska huvudmannen ange vilka l�rare de har rekvirerat

statsbidrag f�r och intyga att

 villkoren i 8 och 9 �� �r uppfyllda, och
 villkoret i 6 �

f�rordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudm�n

som inr�ttar karri�rsteg f�r l�rare �r uppfyllt.

background image

3

SFS 2014:145

13 �

N�r huvudmannen rekvirerar statsbidrag f�rsta g�ngen f�r en l�rare,

ska huvudmannen ut�ver vad som f�ljer av 12 � intyga att

 villkoret i 10 � �r uppfyllt, och
 villkoren i 710 �� f�rordningen (2013:70) om statsbidrag till skol-

huvudm�n som inr�ttar karri�rsteg f�r l�rare �r uppfyllda.

�terbetalning och �terkrav

14 �

Best�mmelserna om �terbetalning och �terkrav i 25 och 26 �� f�rord-

ningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudm�n som inr�ttar karri�rsteg
f�r l�rare ska till�mpas p� statsbidrag enligt denna f�rordning. En huvudman
�r inte �terbetalningsskyldig trots att huvudmannen inte har uppfyllt villkoret
i 9 � f�rsta stycket om huvudmannen har gjort vad som rimligen kan kr�vas
f�r att uppfylla villkoret.

Bemyndigande

15 �

Statens skolverk f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r verk-

st�lligheten av denna f�rordning.

�verklagande

16 �

Statens skolverks beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 april 2014 och till�mpas f�rsta

g�ngen i fr�ga om statsbidrag som avser bidrags�ret 2014/15.

P� regeringens v�gnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

4

SFS 2014:145

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Bilaga

Kommuner och omr�den som omfattas av urban utveckling
(utanf�rskapsomr�den) och SAMS-koder (Small Areas for
Market Statistics) som �r fastst�llda av Statistiska centralbyr�n

Kommun

Omr�de

SAMS-kod

Stockholm

Rinkeby

1800148

Tensta

1800151

S�dert�lje

Ronna

181003234

Hovsj�

1810038

V�xj�

Araby

780011215, 20

Kristianstad

Gamleg�rden

1290004852

Malm�

Herrg�rden

12800274, 78

S�dra Sofielund

12800098101

Landskrona

Centrum-�ster

1282000410, 14446

Bor�s

H�ssleholmen

1490004144

G�teborg

G�rdsten

1480075156, 67

Hj�llbo

1480078184, 8788, 91

Norra Biskopsg�rden

1480080709

Bergsj�n

1480040106, 0816

Trollh�ttan

Kronog�rden

1488001113

;