SFS 2014:145 Förordning om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden

140145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om extra statsbidrag till skolhuvudmän som
inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och
grundskolor i utanförskapsområden;

utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om extra statsbidrag till

huvudmän inom skolväsendet som inrättar karriärsteg för fler lärare i
förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden än det betalas ut
statsbidrag för enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvud-
män som inrättar karriärsteg för lärare.

2 §

Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

3 §

Statsbidrag får lämnas till huvudmän för förskoleklasser och grund-

skolor i de områden som anges i bilagan till denna förordning.

4 §

Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

5 §

Med förstelärare och lektor avses i denna förordning detsamma som

följer av 3�5 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän
som inrättar karriärsteg för lärare.

Beräkning av statsbidrag

6 §

Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en bidragsram för

varje huvudman.

Bidragsramen ska fastställas till ett belopp som motsvarar samma andel av

tillgängliga medel som antalet elever vid huvudmannens förskoleklasser och
grundskolor i de områden som anges i bilagan till denna förordning utgör av
det sammanlagda antalet elever vid samtliga förskoleklasser och grundskole-
klasser i de områden som anges i bilagan. Beloppet ska avrundas till närmaste
tal som är jämnt delbart med 85 000.

SFS 2014:145

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:145

Förutsättningar för statsbidrag

7 §

Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som använder lärare som har

utsetts till förstelärare och lektorer för undervisning i en förskoleklass eller
grundskola inom något av de områden som anges i bilagan till denna förord-
ning om

1. dessa lärare uppfyller villkoren i 6�10 §§ förordningen (2013:70) om

statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, och

2. villkoren i 8�10 §§ i denna förordning är uppfyllda.

8 §

Huvudmannen ska ha ansökt om högsta möjliga statsbidrag enligt

förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karri-
ärsteg för lärare. Av de förstelärare och lektorer som huvudmannen får stats-
bidrag för enligt den förordningen ska minst samma andel arbeta i förskole-
klasser eller grundskolor i något av de områden som anges i bilagan till den
här förordningen som eleverna vid dessa skolor utgör av hela det elevantal
hos huvudmannen som låg till grund för beräkningen av statsbidraget.

9 §

För att statsbidrag ska betalas ut måste huvudmannen, om inte annat

följer av andra och tredje styckena, i sina förskoleklasser och grundskolor i de
områden som anges i bilagan till denna förordning ha minst så många förste-
lärare och lektorer att huvudmannen kan utnyttja hela den bidragsram som är
fastställd enligt 6 §.

Till en huvudman som tidigare har fått statsbidrag men som inte längre

uppfyller villkoret i första stycket får högst samma belopp betalas ut i stats-
bidrag som föregående bidragsår.

Om det finns särskilda skäl får Skolverket medge att statsbidrag betalas till

en huvudman även om villkoret i första stycket inte är uppfyllt.

10 §

Huvudmännens förordnanden av förstelärare eller lektorer ska föregås

av ett öppet ansökningsförfarande.

Tillämpliga bestämmelser

11 §

Följande bestämmelser i förordningen (2013:70) om statsbidrag till

skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare ska tillämpas även för stats-
bidrag enligt denna förordning:

� 11 § om bidragsår,
� 12�14 §§ om bidragsbelopp per lärare, och
� 27 § om uppföljning.

Utbetalning av statsbidrag

12 §

Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger

per bidragsår.

Vid rekvisitionen ska huvudmannen ange vilka lärare de har rekvirerat

statsbidrag för och intyga att

� villkoren i 8 och 9 §§ är uppfyllda, och
� villkoret i 6 §

förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän

som inrättar karriärsteg för lärare är uppfyllt.

background image

3

SFS 2014:145

13 §

När huvudmannen rekvirerar statsbidrag första gången för en lärare,

ska huvudmannen utöver vad som följer av 12 § intyga att

� villkoret i 10 § är uppfyllt, och
� villkoren i 7�10 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skol-

huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare är uppfyllda.

�&terbetalning och återkrav

14 §

Bestämmelserna om återbetalning och återkrav i 25 och 26 §§ förord-

ningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg
för lärare ska tillämpas på statsbidrag enligt denna förordning. En huvudman
är inte återbetalningsskyldig trots att huvudmannen inte har uppfyllt villkoret
i 9 § första stycket om huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas
för att uppfylla villkoret.

Bemyndigande

15 §

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning.

�verklagande

16 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2014 och tillämpas första

gången i fråga om statsbidrag som avser bidragsåret 2014/15.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

4

SFS 2014:145

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Bilaga

Kommuner och områden som omfattas av urban utveckling
(utanförskapsområden) och SAMS-koder (Small Areas for
Market Statistics) som är fastställda av Statistiska centralbyrån

Kommun

Område

SAMS-kod

Stockholm

Rinkeby

1800148

Tensta

1800151

Södertälje

Ronna

1810032�34

Hovsjö

1810038

Växjö

Araby

7800112�15, 20

Kristianstad

Gamlegården

12900048�52

Malmö

Herrgården

12800274, 78

Södra Sofielund

12800098�101

Landskrona

Centrum-�ster

12820004�10, 144�46

Borås

Hässleholmen

14900041�44

Göteborg

Gårdsten

14800751�56, 67

Hjällbo

14800781�84, 87�88, 91

Norra Biskopsgården

14800807�09

Bergsjön

14800401�06, 08�16

Trollhättan

Kronogården

14880011�13