SFS 2014:141 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

140141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 20 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1984:3) om kärntek-

nisk verksamhet

dels att 5 a�5 c §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 5 d�5 f och 6 §§, av föl-

jande lydelse.

5 a §

3

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestämmer

1. i Sverige slutförvara eller i avvaktan på slutförvaring mellanlagra kärn-

avfall eller kärnämne som inte är avsett användas på nytt, om avfallet eller
ämnet kommer från en kärnteknisk anläggning eller annan kärnteknisk verk-
samhet i ett annat land, eller

2. utomlands slutförvara kärnavfall eller kärnämne som inte är avsett att

användas på nytt, om avfallet eller ämnet kommer från en kärnteknisk anlägg-
ning eller annan kärnteknisk verksamhet i Sverige.

Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte
1. kärnavfall eller kärnämne som efter behandling eller upparbetning i

Sverige ska slutförvaras i det land där avfallet har uppkommit eller ämnet har
sitt ursprung, eller

2. sådant använt kärnbränsle från forskningsreaktorer som i enlighet med

tillämpliga internationella avtal sänds till ett land som tar emot bränsle för
forskningsreaktorer eller tillverkar sådant bränsle.

5 b §

4

Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap. 3 §

miljöbalken tillämpas. Vid prövning av tillstånd att uppföra, inneha och driva
en ny kärnkraftsreaktor ska även 17 kap. 6 a § miljöbalken tillämpas.

Ett tillstånd enligt denna lag får inte avse transporter av använt kärnbränsle

eller kärnavfall till platser eller länder som anges i 20 a § strålskyddslagen
(1988:220).

Ett tillstånd enligt 5 a § första stycket 1 får ges endast om det finns synner-

liga skäl och genomförandet av det program som avses i 12 § inte försvåras.

1 Prop. 2013/14:69, bet. 2013/14:FöU10, rskr. 2013/14:179.

2 Jfr rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemen-
skapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radio-
aktivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s. 48, Celex 32011L0070).

3 Senaste lydelse 2010:948.

4 Senaste lydelse 2010:948.

SFS 2014:141

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:141

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Ett tillstånd enligt 5 a § första stycket 2 får ges endast om det mellan Sverige
och det andra landet finns ett avtal om slutförvaring och fördelarna med slut-
förvaring i det andra landet från kärnsäkerhetssynpunkt tydligt överväger för-
delarna med slutförvaring i Sverige.

5 c §

5

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd att

uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning. I fråga om förfarandet
för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen och kraven på denna samt pla-
ner och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken.

5 d §

Regeringen får meddela föreskrifter om vad som krävs för att ett

sådant avtal om slutförvaring som avses i 5 b § tredje stycket ska kunna god-
tas som grund för ett tillstånd.

5 e §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att det ska upprättas en miljökonsekvensbeskrivning även
i andra ärenden om tillstånd enligt denna lag än sådana som avses i 5 c §.

5 f §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av en ansökan om till-
stånd enligt denna lag.

6 §

6

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:948. �ndringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.

6 Tidigare 6 § upphävd genom 2006:339.