SFS 2014:146 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

140146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 27 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation att det i lagen ska införas två nya paragrafer,
5 kap. 15 b och 15 c §§, av följande lydelse.

5 kap.

15 b §

Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommuni-

kationstjänster får i avtal med en konsument inte ställa upp villkor som inne-
bär att uppsägningstiden för konsumenten är längre än en månad. I fråga om
avtal med bindningstid får villkoren inte innebära att konsumenten måste säga
upp avtalet tidigare än en månad före bindningstidens utgång för att avtalet
ska upphöra att gälla vid den tidpunkten.

15 c §

Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommuni-

kationstjänster och som har träffat avtal med en konsument om abonnemang
med bindningstid, i kombination med tillhandahållande av terminalutrust-
ning, ska efter den inledande bindningstiden på begäran av konsumenten ta
bort operatörslås kostnadsfritt och utan dröjsmål.

Med operatörslås avses sådana begränsningar när det gäller användningen

av terminalutrustning som en tjänsteleverantör har infört eller låtit införa för
att hindra att utrustningen används för nyttjande av andra leverantörers
elektroniska kommunikationstjänster.

Tjänsteleverantören ska omedelbart efter den inledande bindningstidens ut-

gång på ett tydligt sätt underrätta konsumenten om dennes rätt enligt första
stycket. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om på vilket sätt underrättelsen ska lämnas.

1 Prop. 2013/14:79, bet. 2013/14:CU24, rskr. 2013/14:184.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
398L0034), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1025/2012 (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12, Celex 32012R1025).

SFS 2014:146

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

2

SFS 2014:146

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)