SFS 2014:147 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

140147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 27 mars 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska införas en ny paragraf, 33 §, av följande lydelse.

33 §

1

Post- och telestyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter om på

vilket sätt en underrättelse enligt 5 kap. 15 c § lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation ska lämnas.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Tidigare 33 § upphävd genom 2011:592.

SFS 2014:147

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014