SFS 2014:148 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

140148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 27 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 1 § körkortslagen

(1998:488) ska ha följande lydelse.

10 kap.

1 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt med-
dela föreskrifter om

1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar

som ger rätt att köra motordrivna fordon,

2. Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i

7 kap.,

3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen,
4. att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 §

första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå, och

5. avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt 8 kap. 12 § körkortsförord-

ningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna

uppgiften att lämna ut körkort åt

1. företag som har tillstånd enligt postlagen (2010:1045) att bedriva post-

verksamhet (tillståndshavare),

2. dotterföretag till sådana tillståndshavare, och
3. företag som på uppdrag av en tillståndshavare eller dennes dotterföretag

lämnar ut postförsändelser till mottagare (postombud).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om överlämnande enligt tredje stycket och om utlämnande av
körkort.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

1 Prop. 2013/14:64, bet. 2013/14:TU12, rskr. 2013/14:182.

2 Senaste lydelse 2010:1562.

SFS 2014:148

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

2

SFS 2014:148

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)