SFS 2014:149 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

140149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 27 mars 2014.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980) ska

ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att sådana tillstånds-

havare, dotterföretag till tillståndshavare och postombud som avses i 10 kap.
1 § tredje stycket körkortslagen (1998:488) får utföra identitetsprövning och
även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut. Företag åt vilka
denna uppgift överlämnats ska anges i föreskrifterna.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan medverkan. Innan

Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt detta stycke ska myndigheten
höra Post- och telestyrelsen och Rikspolisstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:870.

SFS 2014:149

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014