SFS 2014:150 Förordning om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

140150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1233) med
instruktion för Statens beredning för medicinsk
utvärdering;

utfärdad den 27 mars 2014.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:1233) med instruktion

för Statens beredning för medicinsk utvärdering ska ha följande lydelse.

5 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2014:150

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014