SFS 2014:152 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

140152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 27 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 11 § konkurslagen

(1987:672) ska ha följande lydelse.

8 kap.

11 §

Om konkursboets egendom ska säljas på auktion genom förvaltarens

försorg, ska förvaltaren låta kungöra auktionen på det sätt och inom den tid
som föreskrivs för kungörande av exekutiv auktion på sådan egendom som
det är fråga om.

Första stycket tillämpas också beträffande en auktion som enligt 10 § om-

besörjs av en borgenär.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:43, bet. 2013/14:CU16, rskr. 2013/14:167.

SFS 2014:152

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014