SFS 2014:154 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

140154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dels fortsatt giltighet av förordningen
(2011:682) om försöksverksamhet med
distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås
kommun, dels ändring i samma förordning;

utfärdad den 27 mars 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:682) om försöks-

verksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun

dels att förordningen som gäller till och med den 30 juni 2018

1, ska fort-

sätta att gälla till och med den 30 juni 2020,

dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

2

Torsås kommun får anordna nationella program i gymnasieskolan

genom distansundervisning för elever från hela landet. Utbildningen får
påbörjas senast höstterminen 2016.

Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas som

sådan utbildning som ska erbjudas enligt 16 kap. 42 § skollagen (2010:800).

Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2013:756.

2 Senaste lydelse 2013:756.

SFS 2014:154

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014