SFS 2014:155 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

140155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

utfärdad den 27 mars 2014.

Regeringen föreskriver

1 att 2 kap. 13 § och 4 kap. 1 § samt rubriken när-

mast före 4 kap. 1 § aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande
lydelse.

2 kap.

13 §

2

Beslut och andra förhållanden som anmäls för registrering i aktie-

bolagsregistret ska antecknas i registret så snart som möjligt efter det att an-
mälan har kommit in till Bolagsverket. �ndringar av den information som
finns i registret ska normalt antecknas inom 21 dagar efter det att en full-
ständig anmälan har kommit in. Om det framgår att ett beslut ska ha verkan
först vid en viss senare tidpunkt, ska dock anteckningen göras i så nära anslut-
ning som möjligt till denna tidpunkt.

I ett ärende om registrering av ett aktiebolag ska beslut meddelas inom två

månader efter det att en fullständig anmälan kom in till Bolagsverket. Om det
är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid
högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras
om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tids-
fristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullstän-
dig anmälan enligt andra stycket har kommit in och om innehållet i ett sådant
bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

4 kap.

Särskilda bestämmelser för kreditmarknadsbolag, bankaktiebolag och
försäkringsaktiebolag

1 §

3

Av förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse fram-

går att 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ inte gäller för kredit-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EU av den 13 juni 2012 om
ändring av rådets direktiv 89/666/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, han-
delsregister och företagsregister (EUT L 156, 16.6.2012, s. 1�9, Celex 32012L0017).

2 Senaste lydelse 2009:1149.

3 Senaste lydelse 2006:503.

SFS 2014:155

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

2

SFS 2014:155

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

marknadsbolag samt att 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§,
2 kap. och 3 kap. 1�6 och 7 a §§ inte gäller för bankaktiebolag. I samma för-
ordning finns ytterligare bestämmelser om registrering m.m. av bankaktie-
bolag.

Av försäkringsrörelseförordningen (2011:257) framgår att 1 kap. 3 § tredje

stycket, 2 kap. och 3 kap. inte gäller för försäkringsaktiebolag samt att 1 kap.
32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ inte gäller vid fusion med ett försäk-
ringsaktiebolag. I samma förordning finns ytterligare bestämmelser om
registrering m.m. av försäkringsaktiebolag.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anders Ahlgren
(Justitiedepartementet)