SFS 2014:156 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

140156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 27 mars 2014.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse ska införas en ny paragraf, 4 kap. 14 a §, av följande
lydelse.

4 kap.

14 a §

�ndringar av den information som finns i bankregistret och som gäl-

ler bankaktiebolag ska normalt antecknas inom 21 dagar efter det att en full-
ständig anmälan har kommit in till Bolagsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EU av den 13 juni 2012 om
ändring av rådets direktiv 89/666/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, han-
delsregister och företagsregister (EUT L 156, 16.6.2012, s. 1�9, Celex 32012L0017).

SFS 2014:156

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014