SFS 2014:157 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

140157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(2011:257);

utfärdad den 27 mars 2014.

Regeringen föreskriver

1 att 4 kap. 15 § försäkringsrörelseförordningen

(2011:257) ska ha följande lydelse.

4 kap.

15 § Beslut och andra förhållanden som anmäls för registrering i försäk-
ringsregistret ska antecknas i registret så snart som möjligt efter det att anmä-
lan har kommit in till Bolagsverket. �ndringar av den information som finns i
registret och som gäller försäkringsaktiebolag ska normalt antecknas inom 21
dagar efter det att en fullständig anmälan har kommit in. Om det framgår att
beslutet ska ha verkan först vid en viss senare tidpunkt, ska dock anteck-
ningen göras i så nära anslutning som möjligt till denna tidpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EU av den 13 juni 2012 om
ändring av rådets direktiv 89/666/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, han-
delsregister och företagsregister (EUT L 156, 16.6.2012, s. 1�9, Celex 32012L0017).

SFS 2014:157

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014