SFS 2014:158 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

140158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 27 mars 2014.

Regeringen föreskriver att bilagan till studiestödsförordningen (2000:655)

ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.
2. Bilagan i den nya lydelsen ska dock i fråga om utbildning av Svenska

kyrkans utbildningsinstitut tillämpas för studier som bedrivs från och med
den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:158

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

2

SFS 2014:158

Bilaga

1

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas

B 1

BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt

ATPL-teori

Entry Point North AB, utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Högskola AB
� kyrkokameral utbildning,
� teologisk baskurs 60 högskolepoäng, och
� påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori
Folkhögskola
� fritidsledarutbildning,
� utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda,

vuxendöva och hörselskadade, och

� yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier på heltid som

utgör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde kräver en gymna-
sieexamen eller motsvarande kunskaper

Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning
Korteboskolan
� pastors- och missionärsutbildning, och
� utbildning i kristen terapeutisk själavård
Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk

hälso- och sjukvårdspersonal

Marionetteatern, dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missionärs-

utbildning

Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
� påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
� tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete,

� utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
� vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,

och

� vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt

tillsyn och olycksförebyggande arbete

Polishögskolan, polisprogrammet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Linnéuniversitetet
Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyraårig naprapatutbildning
Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning

1 Senaste lydelse 2013:1002. �ndringen innebär bl.a. att ⬝Svenska kyrkans diakoni-
utbildning⬝ tagits bort ur förteckningen.

background image

3

SFS 2014:158

Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktorutbild-

ning

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan, lärar- och förskollärarutbildning
Stockholms katolska stifts prästseminarium
Svenska kyrkans utbildningsinstitut, utbildning till diakon, församlings-

pedagog, kyrkomusiker och präst

Utbildning inom yrkeshögskolan enligt lagen (2009:128) om yrkeshög-

skolan som inte är uppdragsutbildning

Utbildningar som enligt förordningen (2013:871) om statligt stöd för

konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar har förklarats
berättiga till studiestöd enligt avdelning B 1

Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014