SFS 2014:159 Förordning om upphävande av förordningen (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan

140159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2009:280) om
statsbidrag för fortbildning av personal inom
förskolan;

utfärdad den 27 mars 2014.

Regeringen föreskriver att förordningen (2009:280) om statsbidrag för fort-

bildning av personal inom förskolan ska upphöra att gälla vid utgången av
maj 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:159

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014