SFS 2014:161 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

140161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:223) om
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare,
förskollärare och viss annan personal;

utfärdad den 27 mars 2014.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2007:223) om upp-

dragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan perso-
nal

1 samt 1, 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och
viss annan personal

1 §

2

Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som

omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk
anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av såväl lärare som fritids-
pedagoger och motsvarande som berättigar till statsbidrag enligt förordningen
(2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger
och motsvarande.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

2 §

3

En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

samt fritidspedagoger och motsvarande bara om den knyter an till sådan
utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstill-
stånd för.

Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och

motsvarande får inte anordnas i form av en fullständig utbildning på grund-
nivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för. Uppdrags-
utbildning för fortbildning av lärare får dock anordnas i form av en sådan full-
ständig utbildning på avancerad nivå, om det är fråga om speciallärarutbild-
ning med specialisering mot utvecklingsstörning för lärare i grundsärskolan,
gymnasiesärskolan eller den särskilda utbildningen för vuxna.

4 §

4

Samma kvalitetskrav ska ställas på uppdragsutbildning som på hög-

skoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

1 Förordningen omtryckt 2009:281.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:1058.

2 Senaste lydelse 2011:1058.

3 Senaste lydelse 2012:108. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2012:158.

SFS 2014:161

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

2

SFS 2014:161

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare samt fritids-

pedagoger och motsvarande får ges betyg och examensbevis eller kursbevis
enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad
nivå. I 6 kap. 6�8 §§ högskoleförordningen (1993:100) finns det bestämmel-
ser om att en student har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utbildning samt
motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksam-
het.

För fritidspedagoger och motsvarande som har fullföljt sådan uppdrags-

utbildning som avses i 1 § första stycket gäller inte kravet på ett självständigt
arbete (examensarbete) enligt bilaga 2 till högskoleförordningen eller mot-
svarande krav enligt äldre bestämmelser för en behörighetsgivande examen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)