SFS 2014:161 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

140161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MBOCGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MBOCGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MBOCGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MBOCGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:MBOCGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:MBOCGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:MBOCGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:MBOCGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MBOCGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MBOCGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:15px;line-height:17px;font-family:MBOCGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MBOCGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MBOCGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MBOCGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:MBOCGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:MBOCGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MBOCGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:223) om <br/>uppdragsutbildning f�r fortbildning av l�rare, <br/>f�rskoll�rare och viss annan personal;</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 mars 2014.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (2007:223) om upp-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">dragsutbildning f�r fortbildning av l�rare, f�rskoll�rare och viss annan perso-<br/>nal</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">1 samt 1, 2 och 4 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning om uppdragsutbildning f�r fortbildning av l�rare och <br/>viss annan personal</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:440px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett universitet eller en h�gskola som har staten som huvudman och som</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">omfattas av h�gskolelagen (1992:1434) f�r p� uppdrag av Statens skolverk<br/>anordna uppdragsutbildning f�r s�dan fortbildning av s�v�l l�rare som fritids-<br/>pedagoger och motsvarande som ber�ttigar till statsbidrag enligt f�rordningen<br/>(2007:222) om statsbidrag f�r fortbildning av l�rare samt fritidspedagoger<br/>och motsvarande.</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med h�gskolor avses i forts�ttningen b�de universitet och h�gskolor.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En h�gskola f�r bedriva uppdragsutbildning f�r fortbildning av l�rare</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">samt fritidspedagoger och motsvarande bara om den knyter an till s�dan<br/>utbildning p� grundniv� eller avancerad niv� som h�gskolan har examenstill-<br/>st�nd f�r.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppdragsutbildning f�r fortbildning av l�rare samt fritidspedagoger och</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">motsvarande f�r inte anordnas i form av en fullst�ndig utbildning p� grund-<br/>niv� eller avancerad niv� som h�gskolan har examenstillst�nd f�r. Uppdrags-<br/>utbildning f�r fortbildning av l�rare f�r dock anordnas i form av en s�dan full-<br/>st�ndig utbildning p� avancerad niv�, om det �r fr�ga om speciall�rarutbild-<br/>ning med specialisering mot utvecklingsst�rning f�r l�rare i grunds�rskolan,<br/>gymnasies�rskolan eller den s�rskilda utbildningen f�r vuxna.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:788px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Samma kvalitetskrav ska st�llas p� uppdragsutbildning som p� h�g-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skoleutbildning p� grundniv� eller avancerad niv�.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">1 F�rordningen omtryckt 2009:281.<br/>Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2011:1058.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2011:1058.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2012:108. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2012:158.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:161</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 april 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:161</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">De som deltar i uppdragsutbildning f�r fortbildning av l�rare samt fritids-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">pedagoger och motsvarande f�r ges betyg och examensbevis eller kursbevis<br/>enligt best�mmelserna f�r h�gskoleutbildning p� grundniv� eller avancerad<br/>niv�. I 6 kap. 68 �� h�gskolef�rordningen (1993:100) finns det best�mmel-<br/>ser om att en student har r�tt att tillgodor�kna sig tidigare utbildning samt<br/>motsvarande kunskaper och f�rdigheter som har f�rv�rvats i yrkesverksam-<br/>het.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r fritidspedagoger och motsvarande som har fullf�ljt s�dan uppdrags-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">utbildning som avses i 1 � f�rsta stycket g�ller inte kravet p� ett sj�lvst�ndigt<br/>arbete (examensarbete) enligt bilaga 2 till h�gskolef�rordningen eller mot-<br/>svarande krav enligt �ldre best�mmelser f�r en beh�righetsgivande examen.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:223) om
uppdragsutbildning f�r fortbildning av l�rare,
f�rskoll�rare och viss annan personal;

utf�rdad den 27 mars 2014.

Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (2007:223) om upp-

dragsutbildning f�r fortbildning av l�rare, f�rskoll�rare och viss annan perso-
nal

1 samt 1, 2 och 4 �� ska ha f�ljande lydelse.

F�rordning om uppdragsutbildning f�r fortbildning av l�rare och
viss annan personal

1 �

2

Ett universitet eller en h�gskola som har staten som huvudman och som

omfattas av h�gskolelagen (1992:1434) f�r p� uppdrag av Statens skolverk
anordna uppdragsutbildning f�r s�dan fortbildning av s�v�l l�rare som fritids-
pedagoger och motsvarande som ber�ttigar till statsbidrag enligt f�rordningen
(2007:222) om statsbidrag f�r fortbildning av l�rare samt fritidspedagoger
och motsvarande.

Med h�gskolor avses i forts�ttningen b�de universitet och h�gskolor.

2 �

3

En h�gskola f�r bedriva uppdragsutbildning f�r fortbildning av l�rare

samt fritidspedagoger och motsvarande bara om den knyter an till s�dan
utbildning p� grundniv� eller avancerad niv� som h�gskolan har examenstill-
st�nd f�r.

Uppdragsutbildning f�r fortbildning av l�rare samt fritidspedagoger och

motsvarande f�r inte anordnas i form av en fullst�ndig utbildning p� grund-
niv� eller avancerad niv� som h�gskolan har examenstillst�nd f�r. Uppdrags-
utbildning f�r fortbildning av l�rare f�r dock anordnas i form av en s�dan full-
st�ndig utbildning p� avancerad niv�, om det �r fr�ga om speciall�rarutbild-
ning med specialisering mot utvecklingsst�rning f�r l�rare i grunds�rskolan,
gymnasies�rskolan eller den s�rskilda utbildningen f�r vuxna.

4 �

4

Samma kvalitetskrav ska st�llas p� uppdragsutbildning som p� h�g-

skoleutbildning p� grundniv� eller avancerad niv�.

1 F�rordningen omtryckt 2009:281.
Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2011:1058.

2 Senaste lydelse 2011:1058.

3 Senaste lydelse 2012:108. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2012:158.

SFS 2014:161

Utkom fr�n trycket
den 8 april 2014

background image

2

SFS 2014:161

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

De som deltar i uppdragsutbildning f�r fortbildning av l�rare samt fritids-

pedagoger och motsvarande f�r ges betyg och examensbevis eller kursbevis
enligt best�mmelserna f�r h�gskoleutbildning p� grundniv� eller avancerad
niv�. I 6 kap. 68 �� h�gskolef�rordningen (1993:100) finns det best�mmel-
ser om att en student har r�tt att tillgodor�kna sig tidigare utbildning samt
motsvarande kunskaper och f�rdigheter som har f�rv�rvats i yrkesverksam-
het.

F�r fritidspedagoger och motsvarande som har fullf�ljt s�dan uppdrags-

utbildning som avses i 1 � f�rsta stycket g�ller inte kravet p� ett sj�lvst�ndigt
arbete (examensarbete) enligt bilaga 2 till h�gskolef�rordningen eller mot-
svarande krav enligt �ldre best�mmelser f�r en beh�righetsgivande examen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2014.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

;