SFS 2014:160 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

140160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 27 mars 2014.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar

som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i
24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i
sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2014:69.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i
sekretessen

Statens skolverk

nationella undersökning-
ar inom skolväsendet
och sådan pedagogisk
verksamhet som avses i
25 kap. skollagen
(2010:800) om målupp-
fyllelsen i sektorn

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

internationella under-
sökningar inom skolvä-
sendet och sådan peda-
gogisk verksamhet som
avses i 25 kap. skollagen
(2010:800)

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

Statskontoret

undersökning om med-
borgarnas syn på den of-
fentliga förvaltningen

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

SFS 2014:160

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

2

SFS 2014:160

undersökning av effek-
terna av förnyelsen av
den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen

uppdrag att utvärdera in-
formationsutbyte mellan
myndigheter

undersökning av folk-
högskolesatsningar för
arbetslösa inskrivna i ak-
tivitetsgarantin och för
arbetslösa ungdomar

undersökning av finan-
siell samordning inom
rehabiliteringsområdet

undersökning av insatser
för funktionshindrade
inom arbetsmarknadspo-
litiken

undersökning av för-
söksverksamhet med av-
identifierade ansök-
ningshandlingar och en
studie om rekrytering
med mångfaldsperspek-
tiv

undersökningar av För-
säkringskassans kontroll
av felaktiga utbetalning-
ar samt av Försäkrings-
kassans rättstillämpning

undersökningar av Ar-
betsförmedlingens kont-
roll av felaktiga utbetal-
ningar

uppdrag att utvärdera
svenskundervisning för
invandrare (sfi)

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

background image

3

SFS 2014:160

undersökningar om erfa-
renheter av särskilda
fortbildningsinsatser för
lärare

undersökningar av Cen-
trala studiestödsnämn-
dens kontroll av felakti-
ga utbetalningar

undersökning av effekter
för jordbrukets konkur-
renskraft av borttagen
beskattning avseende
gödselmedel

undersökningar som rör
systemet för kommunal-
ekonomisk utjämning

undersökningar av vissa
nyanlända invandrares
etablering i Sverige

undersökningar av den
omreglerade apoteks-
marknaden

undersökningar av till-
lämpningen av bestäm-
melserna om timkost-
nadsnorm inom rätts-
hjälpsområdet

undersökningar om
kommunernas och Ar-
betsförmedlingens insat-
ser till personer med eko-
nomiskt bistånd som är
inskrivna hos Arbetsför-
medlingen

undersökningar om So-
cialstyrelsens utred-
ningsverksamhet avse-
ende vissa dödsfall

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas eko-
nomiska förhållanden

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas eko-
nomiska förhållanden

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas per-
sonliga förhållanden

background image

4

SFS 2014:160

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

uppdrag att utvärdera
stöd för yrkesintroduk-
tionsanställningar

Stiftelse- och förenings-
skatteutredningen
(Fi 2007:09)

undersökning om in-
komstbeskattning av
stiftelser, ideella för-
eningar, registrerade
trossamfund samt vissa
andra juridiska personer

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas eko-
nomiska förhållanden