SFS 2014:163 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

140163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:951) med
instruktion för Post- och telestyrelsen;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2007:951) med instruktion

för Post- och telestyrelsen ska ha följande lydelse.

11 §

1 Post- och telestyrelsen ska främja att marknaderna för post och elek-

tronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett konsumentperspektiv och ur
den regionala tillväxtpolitikens perspektiv samt att marknaden för elektronisk
kommunikation fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv. Myndigheten
ska verka för att företag och andra enskilda har förtroende för samt förmåga
och möjlighet att använda it och elektroniska kommunikationstjänster.

Myndigheten ska särskilt verka för att målen för funktionshinderspolitiken

uppnås inom dess ansvarsområde och ska vara samlande, stödjande och pådri-
vande i förhållande till övriga berörda parter. Myndigheten får genom upp-
handling eller stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning
(EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107
och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre
betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekono-
miskt intresse finansiera utvecklingsprojekt, andra insatser för ökad tillgäng-
lighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation
samt elektroniska tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten ska i konkurrens- och konsumentfrågor samt i frågor som rör

regional tillväxtpolitik och funktionshinderspolitik samråda med berörda
myndigheter och ta initiativ till ett löpande informationsutbyte mellan myn-
digheterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1913.

SFS 2014:163

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014