SFS 2014:166 Förordning om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

140166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1175) med
instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1175) med instruktion

för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska införas tre nya
paragrafer, 4 a, 4 b och 7 a §§, av följande lydelse.

4 a §

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till

Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rappor-
tering som behövs.

4 b §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet

och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vil-
ken rapportering som behövs.

7 a §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska

omfatta det civila samhällets organisationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:166

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014