SFS 2014:168 Förordning om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

140168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1177) med
instruktion för Moderna museet;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1177) med instruktion

för Moderna museet ska införas tre nya paragrafer, 4, 4 a och 7 a §§, av föl-
jande lydelse.

4 §

1

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till

Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rappor-
tering som behövs.

4 a §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet

och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vil-
ken rapportering som behövs.

7 a §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska

omfatta det civila samhällets organisationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Tidigare 4 § upphävd genom 2009:1566.

SFS 2014:168

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014