SFS 2014:169 Förordning om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

140169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1178) med
instruktion för Statens försvarshistoriska museer;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskiver att det i förordningen (2007:1178) med instruktion

för Statens försvarshistoriska museer ska införas tre nya paragrafer, 3 a, 3 b
och 7 a §§, av följande lydelse.

3 a §

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till

Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rappor-
tering som behövs.

3 b §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet

och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vil-
ken rapportering som behövs.

7 a §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska

omfatta det civila samhällets organisationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:169

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014