SFS 2014:171 Förordning om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

140171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1181) med
instruktion för Institutet för språk och
folkminnen;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1181) med instruktion

för Institutet för språk och folkminnen ska införas två nya paragrafer, 3 a och
4 a §§, samt närmast före 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 a §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet

och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vil-
ken rapportering som behövs.

Samverkan

4 a §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska

omfatta det civila samhällets organisationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:171

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014